FORGOT YOUR DETAILS?

Terms of Service
Điều khoản dịch vụ
Our Terms of Service were updated on ..., 2018.
Điều khoản dịch vụ được cập nhật ... năm 2018.Digicom Co. Ltd. and its subsidiaries (collectively, “Digicom”) provides (1) the website located at thingnet.vn[a1] , and all associated sites linked to thingnet.vn (each a “Site”), (2) services accessible through the Sites (“Web Apps”), (3) software that may be downloaded to your smartphone or tablet to access services (“Mobile Apps[a2] ”), and (4) subscription services, including services that can be accessed using the Web Apps and Mobile Apps (“Subscription Services”), all for use in conjunction with Digicom hardware products (“Products”) and in other ways that Digicom provides. Some Digicom Products and Services can be used together or in ways that integrate with products and services from third parties. The term “Services” means the Sites, Web Apps, Mobile Apps, and Subscription Services.Công ty Digicom và các công ty con (gọi chung là "Digicom") cung cấp (1) trang web tại thingnet.vn, và tất cả các trang liên quan được kết nối đến địa chỉ thingnet.vn ("Trang Web"), (2) các dịch vụ có thể truy cập thông qua các Trang Web (“Ứng dụng Web”), (3) phần mềm có thể được tải xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn để truy cập các dịch vụ (“Ứng dụng dành cho thiết bị di động”) và (4) dịch vụ thuê bao, bao gồm các dịch vụ có thể truy cập bằng Ứng dụng Web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động ("Dịch vụ Thuê bao"), tất cả để sử dụng kết hợp với các sản phẩm phần cứng Digicom (các "Sản phẩm") và theo những cách khác mà Digicom cung cấp. Một số Sản phẩm và Dịch vụ của Digicom có thể được sử dụng cùng nhau hoặc theo cách tích hợp với các sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba. Thuật ngữ "Dịch vụ" có nghĩa là Trang Web, Ứng dụng Web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động và Dịch vụ Thuê bao.

These Terms of Service (“Terms” or “Agreement”) govern your access to, and use of, the Services and Products. Please read these Terms carefully.

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản” hoặc “Thỏa thuận”) điều chỉnh việc truy cập, sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm của bạn. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này.

THESE TERMS ARE A LEGAL AGREEMENT. BY ACCEPTING THESE TERMS THROUGH A SITE, WEB APP OR MOBILE APP, OR BY ACCESSING AND USING THE SERVICES (INCLUDING THE SITES) OR PRODUCTS, YOU ARE ACCEPTING AND AGREEING TO THESE TERMS ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT IN CONNECTION WITH THE ACCESS AND USE. YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU HAVE THE RIGHT, AUTHORITY AND CAPACITY (SUBJECT TO SECTION 1(b)(ii) BELOW) TO ACCEPT AND AGREE TO THESE TERMS ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT. IF YOU DO NOT AGREE WITH ANY OF THE PROVISIONS OF THESE TERMS, YOU SHOULD DISCONNECT YOUR PRODUCTS FROM YOUR ACCOUNT (AS DESCRIBED BELOW) AND CEASE ACCESSING OR USING THE SERVICES AND PRODUCTS.

AS DESCRIBED BELOW, YOU ARE CONSENTING TO AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE OF THE SERVICES AND OF THE PRODUCTS CONNECTED TO THE SERVICES. IF YOU DO NOT AGREE, YOU SHOULD NOT USE THE SERVICES AND PRODUCTS.

AS DESCRIBED BELOW, SECTIONS 4 AND 5 DESCRIBE IMPORTANT LIMITATIONS OF THE SERVICES AND PRODUCTS, ESPECIALLY IN CONNECTION WITH LIFE SAFETY AND CRITICAL USES. PLEASE READ THESE DISCLOSURES CAREFULLY, AS YOU ARE ACKNOWLEDGING THEM AND ACCEPTING THEM.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ. KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY QUA MỘT TRANG WEB, ỨNG DỤNG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, HOẶC KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM CÁC TRANG WEB) HOẶC SẢN PHẨM, BẠN ĐƯỢC XEM LÀ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CHO CHÍNH BẠN HOẶC CHO ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG NÀY. BẠN TUYÊN BỐVÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ QUYỀN, QUYỀN HẠN VÀ NĂNG LỰC (PHỤ THUỘC QUY ĐỊNH TRONG PHẦN 1 (b) (ii) DƯỚI ĐÂY) ĐỂ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CHO CHÍNH BẠN HOẶC CHO ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, BẠN NÊN NGỪNG KẾT NỐI THIẾT BỊ CỦA BẠN TỪ TÀI KHOẢN CỦA BẠN (NHƯ MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY) VÀ DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM.

NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY, BẠN ĐỒNG Ý CHO PHÉP VIỆC CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG CỦA CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NÀY.

NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY, MỤC 4 VÀ 5 MÔ TẢ CÁC HẠN CHẾ QUAN TRỌNG CỦA DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM, ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI AN TOÀN SỰ SỐNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG QUAN TRỌNG KHÁC. VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG NỘI DUNG NÀY CẨN THẬN BỞI VÌ BẠN SẼ XÁC NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

1. Overview, Eligibility, Customer Service, Term and Termination
1. Tổng quan, Điều kiện bắt buộc, Dịch vụ khách hàng, Thời hạn và Chấm dứt

(a) Overview and Relation to Other Agreements. These Terms govern your use of the Services and Products. The software embedded in the Product (and any updates thereto) (“Product Software”) is licensed and governed by the End User License Agreement[a3] . Certain features of the Services may be subject to additional guidelines, terms or rules, which will be posted on the Services in connection with such features. All additional guidelines, terms or rules and the Website Privacy Policy (“Website Privacy Policy”) and the Privacy Statement(“Privacy Statement”) [a4] are incorporated by reference into these Terms and you are agreeing to accept and abide by them by using the Services and Products.

(a) Tổng quan và liên quan đến các Thoả thuận khác. Các Điều khoản này chi phối việc bạn sử dụng các Dịch vụ và Sản phẩm. Phần mềm được nhúng trong Sản phẩm (và bất kỳ cập nhật nào) (“Phần mềm Sản phẩm”) được cấp phép và điều chỉnh bởi Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung, sẽ được đăng trên Dịch vụ liên quan đến các tính năng đó. Tất cả các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung đó và Chính sách riêng tư đối với trang Web (“Chính sách riêng tư đối với trang Web”) và Tuyên bố về quyền riêng tư (“Tuyên bố về quyền riêng tư”) được tích hợp vào các Điều khoản nàybằng cách tham chiếu và bạn đang xem xét đồng ý chấp nhận và tuân thủ các quy định này khi sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm.

(b) Eligibility. (i) You may use the Services and Products only if you have the legal capacity to form a binding contract with Digicom (except subject to the provisions of clause (1)(b)(ii) below), you accept these Terms through a Site, Web App or Mobile App, or by accessing or using the Services or Products, and only if you are in compliance with these Terms and all applicable local, state/provincial, national and international laws, rules and regulations. Only individuals aged 18 and older are permitted to act as Owners of Digicom Accounts. (ii) If you are an Authorised User, you represent and warrant that you are over the age of 15 (or equivalent minimum age in the jurisdiction where you reside), and in the event you are between the age of 15 (or equivalent minimum age in the jurisdiction where you reside) and the age of majority in the jurisdiction where you reside, that you will only use the Services and Products under the supervision of a parent or legal guardian who agrees to be bound by these Terms on your behalf Any use or access to the Services and Products by individuals under the age of 15 (or the equivalent minimum age in the jurisdiction where you reside) is strictly prohibited and is a violation of these Terms. The Services and Products are not available to any users previously prohibited from using the Services and Products by Digicom.

(b) Điều kiện bắt buộc. (i) Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm nếu bạn có năng lực pháp lý để giao kết hợp đồng có hiệu lực ràng buộc với Digicom (ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản (1) (b) (ii) bên dưới), bạn chấp nhận các Điều khoản này thông qua Trang web, Ứng dụng Web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm và chỉ khi bạn tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các luật, quy tắc và quy định có liên quan của địa phương, tỉnh, quốc gia và quốc tế. Chỉ những cá nhân từ 18 tuổi trở lên mới được phép làm Chủ sở hữu Tài khoản dịch vụ Digicom. (ii) Nếu bạn là Người dùng được Ủy quyền, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn trên 15 tuổi (hoặc tuổi tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật có hiệu lực tại nơi bạn cư trú) và trong trường hợp bạn nằm trong độ tuổi từ 15 tuổi (hoặc tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật có hiệu lực tại nơi bạn cư trú) đến tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật nơi bạn cư trú, bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và những người này đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản này nhân danh bạn. Bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ và Sản phẩm nào của các cá nhân dưới 15 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật có hiệu lực tại nơi bạn cư trú) đều bị nghiêm cấm và được coi là vi phạm Điều khoản sử dụng. Các cá nhân từng bị cấm sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm của Digicom cũng sẽ không được sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm.

(c) Customer Service. If you have any questions or concerns regarding the Products, the Services or these Terms, please contact Digicom. You understand and agree that customer service and any customer care and support offered and provided by Digicom is not an emergency 114 service or dispatch center, an emergency service provider or dispatch service, or a lifesaving solution for people at risk in their home or otherwise. PLEASE DO NOT CONTACT CUSTOMER SERVICE OR ANY CUSTOMER CARE AND SUPPORT OFFERED BY DIGICOM WITH ANY LIFE/SAFETY EMERGENCY, MEDICAL EMERGENCY, OR ANY OTHER EMERGENCY. IF YOU HAVE ANY SUCH EMERGENCY, YOU SHOULD IMMEDIATELY CONTACT THE POLICE, FIRE DEPARTMENT, 114 OR APPROPRIATE EMERGENCY RESPONSE SERVICE.

(c) Dịch vụ khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Sản phẩm, Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với Digicom. Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ khách hàng và bất kỳ sự chăm sóc và hỗ trợ khách hàng nào được cung cấp và cung cấp bởi Digicom không phải là dịch vụ Số gọi khẩn cấp 114, trung tâm cứu hộ, nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp hoặc dịch vụ cứu hộ cho những người gặp nguy hiểm tại nhà hoặc tại nơi khác. XIN VUI LÒNG KHÔNG LIÊN HỆ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HOẶC DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CỦA DIGICOM KHI CÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VỀ TÍNH MẠNG, KHẨN CẤP Y TẾ, HOẶC BẤT CỨ KHẨN CẤP NÀO KHÁC. NẾU BẠN CÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP NÀO, BẠN NÊN LẬP TỨC LIÊN LẠC CÔNG AN, CỨU HỎA, SỐ KHẨN CẤP 114 HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHẨN CẤP KHÁC.

(d) Term and Termination. These Terms will remain in full force and effect as long as you continue to access or use the Services or Products, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. If you transfer a Product to a new owner without Digicom’s consent, your right to use the Services with respect to that Product automatically terminates and the new owner will have no right to use the Product or Services under your Account (as described below) and will need to register for a separate Account with Digicom and accept these Terms.

(d) Thời hạn và Chấm dứt. Các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ khi bạn còn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm hoặc cho đến khi chấm dứt theo các điều khoản của Hợp đồng này.. Nếu bạn chuyển Sản phẩm sang chủ sở hữu mới mà chưa được sự đồng ý của Digicom, quyền sử dụng Dịch vụ liên quan đến Sản phẩm đó sẽ tự động chấm dứt và chủ sở hữu mới sẽ không có quyền sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ trong Tài khoản của bạn (như được mô tả bên dưới) và người đó sẽ cần đăng ký cho một Tài khoản riêng với Digicom và chấp nhận các Điều khoản này.

(e) Effect of Termination. Upon termination of these Terms, your Account and your right to use the Services will automatically terminate.

(e) Hiệu lực chấm dứt. Khi chấm dứt các Điều khoản này, Tài khoản của bạn và quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ tự động chấm dứt.

2. Accounts
2. Tài khoản người dùng

(a) Your Account. To use certain Services and Products, you must register for a user account (“Account”) and provide certain information about yourself, as prompted by the applicable registration form. You represent and warrant that: (a) all required registration information that you submit is truthful and accurate; (b) you will maintain the accuracy of such information; and (c) your use of the Services and Products will not violate any Vietnam or other applicable law or regulation (e.g., you are not located in an embargoed country or are not listed as a prohibited or restricted party under applicable export control laws and regulations). You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account. You agree to use “strong” passwords (passwords that use a combination of upper- and lower-case letters, numbers and symbols) with your Account and to maintain your password securely to prevent others from gaining access. You agree to immediately notify Digicom of any unauthorised use or suspected unauthorised use of your Account, or any other breach of security. Digicom is not liable for any loss or damage arising from your failure to comply with the above requirements.

(a) Tài khoản người dùng. Để sử dụng một số Dịch vụ và Sản phẩm nhất định, bạn phải đăng ký tài khoản người dùng (“Tài khoản”) và cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân, theo nội dung của biểu mẫu đăng ký có liên quan. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) tất cả thông tin đăng ký bắt buộc mà bạn gửi là trung thực và chính xác; (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó; và (c) việc bạn sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của Việt Nam hay của nước khác (ví dụ: bạn không nằm trong quốc gia bị cấm vận hoặc không được liệt kê là bên bị cấm hoặc bị hạn chế theo luật và quy định kiểm soát xuất khẩu có liên quan). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập Tài khoản của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý sử dụng mật khẩu "mạnh" (mật khẩu sử dụng kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu) cho Tài khoản của bạn và để duy trì mật khẩu của bạn một cách an toàn nhằm ngăn chặn người khác truy cập. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Digicom về bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Digicom không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ các yêu cầu trên.

(b) The individual who creates an Account is the “Owner” of that Account and is the Owner of the Products associated with that Account. Individuals who are authorised to access an Owner’s Products and Services are “Authorised Users”. Authorised Users may have the ability to use the Services and monitor and control the Products. Authorised Users may also have the ability to view information (including personal information) and content across all of an Owner’s Products, Services and Works with Digicom connections (for example, an Authorised User will receive mobile alerts or can view your video history). Authorised Users are responsible for their own actions in connection with the Products and Services, but the Owner also hereby agrees to be fully responsible for all actions taken by Authorised Users relating to the Owner’s Products, Services and Account. If you are an Owner who invites or enables an Authorised User, you acknowledge and agree that said Authorised User may subsequently invite or enable other Authorised Users with the same access and ability to use your Products and Services set out above. As a result, if you are an Owner, you should only authorise those individuals whom you trust to access your Account, Products and Services.

(b) Cá nhân tạo Tài khoản là "Chủ sở hữu" của Tài khoản đó và là Chủ sở hữu của Sản phẩm được liên kết với Tài khoản đó. Cá nhân được ủy quyền sử dụng Sản phẩm và dịch vụ của Chủ sở hữu là "Người dùng được ủy quyền". Người dùng được ủy quyền có thể có khả năng sử dụng Dịch vụ và giám sát và điều khiển Sản phẩm. Người dùng được ủy quyền cũng có thể xem thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) và nội dung trên tất cả các Sản phẩm, Dịch vụ và Công việc của Chủ sở hữu thông qua kết nối với Digicom. Người dùng được ủy quyền chịu trách nhiệm về hành động của mình liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ, nhưng Chủ sở hữu cũng đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các hành động của Người dùng được ủy quyền có liên quan đến Sản phẩm, Dịch vụ và Tài khoản của Chủ sở hữu. Nếu bạn là Chủ sở hữu mời hoặc cho phép Người dùng được ủy quyền, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Người dùng được ủy quyền sau đó có thể mời hoặc cho phép Người dùng được ủy quyền khác có cùng quyền truy cập và khả năng sử dụng Sản phẩm và dịch vụ của bạn được nêu ở trên. Do đó, nếu bạn là Chủ sở hữu, bạn chỉ nên ủy quyền cho những cá nhân mà bạn tin cậy truy cập vào Tài khoản, Sản phẩm và Dịch vụ của mình.

3. Access to Services
3. Truy cập dịch vụ

(a) Access and Use. Subject to these Terms, Digicom grants you a non-transferable, non-exclusive right (without the right to sub-license) to access and use the Services by (i) using the Web Apps in connection with, and solely for the purpose of, controlling and monitoring the Products you own or are authorised to control and monitor or otherwise accessing a service explicitly provided by Digicom for your use (the “Permitted Purpose”), (ii) installing and using the Mobile Apps solely on your own handheld mobile device (e.g., iPhone, iPad or Android smartphone) and solely for the Permitted Purpose, and (iii) accessing the Sites solely for the Permitted Purpose.

(a) Truy cập và sử dụng. Theo các Điều khoản này, Digicom cấp cho bạn quyền không thể chuyển nhượng, không độc quyền (không có quyền cấp phép tiếp) để truy cập và sử dụng Dịch vụ bằng cách (i) sử dụng Ứng dụng Web liên quan đến và chỉ với mục đích điều khiển và giám sát Sản phẩm bạn sở hữu hoặc được phép điều khiển và giám sát hoặc truy cập dịch vụ do Digicom cung cấp cho bạn sử dụng một cách rõ ràng (“Mục đích được phép”), (ii) chỉ cài đặt và sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động trên thiết bị cầm tay của bạn (ví dụ: iPhone, iPad hoặc điện thoại thông minh Android) và chỉ dành cho Mục đích được cho phép và (iii) truy cập vào các trang web chỉ dành cho Mục đích được phép.

(b) Automatic Software Updates. Digicom may, from time to time, develop patches, bug fixes, updates, upgrades and other modifications to improve the performance of the Services and/or the Product Software (“Updates”). These may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent. You consent to this automatic update. If you do not want such Updates, your remedy is to terminate your Account and stop using the Services and the Products. If you do not terminate a previously created Account, you will receive Updates automatically. You acknowledge that you may be required to install Updates to use the Services and the Products and you agree to install any Updates that Digicom provides promptly. Your continued use of the Services and the Products is your agreement – (i) to these Terms with respect to the Services and Products, and (ii) to the End User License Agreement with respect to updated Product Software. Digicom may make any change or updates to these Terms or the End User License Agreement over time. In this case, Digicom shall notify you these change or updates for your consent. Your continued use of the Service and the Products after receiving Digicom’s notice of change or update is your agreement to such change or updates to these Terms or the End User License Agreement[NBH5] .

(b) Cập nhật phần mềm tự động. Digicom có ​​thể, bất cứ lúc nào, phát triển các bản vá lỗi, sửa lỗi, cập nhật, nâng cấp và sửa đổi khác để cải thiện hiệu suất của Dịch vụ và/hoặc Phần mềm Sản phẩm (“Cập nhật”). Việc cập nhật có thể được cài đặt tự động mà không cung cấp bất kỳ thông báo bổ sung hoặc nhận được bất kỳ sự đồng ý bổ sung nào. Bạn đồng ý với bản cập nhật tự động này. Nếu bạn không muốn Cập nhật như vậy, biện pháp khắc phục của bạn là chấm dứt Tài khoản của bạn và ngừng sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm. Nếu bạn không chấm dứt Tài khoản đã tạo trước đó, bạn sẽ nhận được Cập nhật một cách tự động. Bạn xác nhận rằng bạn có thể được yêu cầu cài đặt Bản cập nhật để sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm và bạn đồng ý cài đặt bất kỳ Bản cập nhật nào mà Digicom cung cấp một cách kịp thời. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm là sự đồng thuận của bạn - (i) đối với các Điều khoản này liên quan đến Dịch vụ và Sản phẩm và (ii) đối với Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối đối với Phần mềm Sản phẩm được cập nhật. Digicom có thể tạo ra các thay đổi hoặc cập nhật đối với các Điều Khoản này hoặc Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối. Trong trường hợp này, Digicom sẽ thông báo để bạn chấp nhận các thay đổi hoặc cập nhật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm sau khi nhận được thông báo của Digicom về thay đổi hoặc cập nhật được coi là bạn đồng ý các thay đổi hoặc cập nhật như vậy đối với các Điều khoản này hoặc Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối.

(c) Digicom-provided interface to Third-Party Products and Services. Over time, Digicom may provide the opportunity for you to interface the Products and Services to one or more third-party products and services (“Third-Party Products and Services”). You decide whether you want to interface, and with which Third-Party Products and Services you want to interface. Your explicit consent and authorisation is required for this interface and is revocable by you at any time. Once your consent is given for a particular Third-Party Product and Service, you agree that Digicom may exchange information and control data regarding you and your products, including your personal information, in order to enable the interface that you have authorised. Once this information is shared with the particular Third-Party Product and Service, its use will be governed by the third party’s privacy policy and not by Digicom’s privacy documentation. You acknowledge and agree that Digicom makes no representation or warranty about the quality or safety of any Third-Party Products or Services or the interface with Product and Services. Accordingly, Digicom is not responsible for your use of any Third-Party Product or Service, or any personal injury, death, property damage (including, without limitation, to your home), or other harm or losses arising from or relating to your use of any Third-Party Products or Services. You should contact the third party with any questions about their Third-Party Products and Services.

(c) Giao diện do Digicom cung cấp cho các Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba. Theo thời gian, Digicom có ​​thể cho phép bạn kết nối Sản phẩm và Dịch vụ của Digicom với một hoặc nhiều sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (“Sản phẩm và Dịch vụ của bên thứ ba”). Bạn sẽ quyết định việc kết nối với Sản phẩm và Dịch vụ của bên thứ ba nào bạn muốn. Sự đồng ý và ủy quyền rõ ràng của bạn là bắt buộc đối với giao diện này và bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý, ủy quyền này vào bất kỳ lúc nào. Khi bạn đồng ý kết nối với một Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba cụ thể, bạn đồng ý rằng Digicom có ​​thể trao đổi thông tin và kiểm soát dữ liệu liên quan đến bạn và sản phẩm mà bạn sử dụng, bao gồm thông tin cá nhân của bạn, để thực hiện việc kết nối mà bạn đã cho phép. Khi thông tin này được chia sẻ với Sản phẩm và Dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể, việc sử dụng thông tin đó sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của bên thứ ba chứ không phải bởi điều khoản bảo mật của Digicom. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Digicom không tuyên bố hoặc bảo đảm về chất lượng hoặc độ an toàn của bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Bên thứ ba nào, hay về giao diện kết nối với Sản phẩm và Dịch vụ của Digicom. Theo đó, Digicom không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ Bên thứ ba nào, cũng như bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong, thiệt hại tài sản nào (bao gồm, không giới hạn, đến nhà bạn), hoặc các tổn hại hoặc tổn thất khác phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn nên liên hệ với bên thứ ba nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Sản phẩm và Dịch vụ của họ.

(d) Certain materials may be displayed or performed on the Services (including, but not limited to, text, graphics, articles, photographs, video, images and illustrations (“Content”)). The Content also includes information that you and other users provide us with in the course of using the Services (collectively, “User Submissions”), which we may use to provide, maintain and improve the Services. Some Content may be visible to others. You may also post feedback, comments, questions or other information on the Sites. You are solely responsible for all Content that you upload, post, email, transmit or otherwise disseminate using, or in connection with, the Services, or that you contribute in any manner to the Services; you represent and warrant that you have all rights necessary to do so, in the manner in which you contribute it; and you license to Digicom all patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights in and to such Content for publication on the Service pursuant to these Terms. You shall abide by all copyright notices, trademark rules, information and restrictions contained in any Content accessed through the Services, and shall not use, copy, reproduce, modify, translate, publish, broadcast, transmit, distribute, perform, upload, display, license, sell or otherwise exploit for any purposes whatsoever any Content or third-party submissions or other proprietary rights not owned by you: (i) without the express prior written consent of the respective owners, and (ii) in any way that violates any third-party right. Digicom reserves the right to remove any Content from the Services at any time, for any reason (including, but not limited to, upon receipt of claims or allegations from third parties or authorities relating to such Content or if we are concerned that you may have breached the immediately preceding sentence), or for no reason at all.

(d) Một số tài liệu có thể được hiển thị hoặc tạo ra bởi Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, bài viết, hình ảnh, video, hình ảnh và hình minh họa ("Nội dung")). Nội dung cũng bao gồm thông tin mà bạn và những người dùng khác cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Dịch vụ (gọi chung là "Nội dung do người dùng gửi") mà chúng tôi có thể sử dụng để cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ. Một số nội dung có thể hiển thị với những người khác. Bạn cũng có thể đăng phản hồi, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc bạn đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào đối với Dịch vụ; bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có mọi quyền cần thiết để làm như vậy, theo cách bạn đóng góp; và bạn cấp phép cho Digicom sử dụng tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác trong và đối với Nội dung đó để xuất bản trên Dịch vụ theo các Điều khoản này. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, quy tắc nhãn hiệu, thông tin và hạn chế trong bất kỳ Nội dung nào được truy cập thông qua Dịch vụ và sẽ không sử dụng, sao chép, sao chép, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát sóng, truyền, phân phối, thực hiện, tải lên, hiển thị, cấp phép, bán hoặc khai thác theo cách thức khác cho bất kỳ mục đích nào bất kỳ Nội dung hoặc đệ trình của bên thứ ba hoặc quyền sở hữu khác không thuộc sở hữu của bạn: (i) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng và (ii) theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba. Digicom có ​​quyền xóa mọi Nội dung khỏi Dịch vụ bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn, khi nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ bên thứ ba hoặc cơ quan có liên quan đến Nội dung đó hoặc nếu chúng tôi lo ngại rằng bạn có thể có vi phạm nội dung đề cập ở phần trước), hoặc không có lý do gì cả.

(e) Certain Restrictions. The rights granted to you in these Terms are subject to the following restrictions: (i) you agree not to license, sell, rent, lease, transfer, assign, distribute, host or otherwise commercially exploit the Services or Products; (ii) you agree not to modify, make derivative works of, disassemble, reverse-compile or reverse-engineer any part of the Services or Products; (iii) you agree not to access the Services or Products in order to build a similar or competitive service or product; (iv) except as expressly stated herein, no part of the Services or Products may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means; (v) you agree not to upload, transmit or distribute any computer viruses, worms or any software intended to damage or alter a computer or communications network, computer, handheld mobile device, data, the Services, the Products, the Product Software or any other system, device or property; (vi) you agree not to interfere with, disrupt or attempt to gain unauthorised access to the servers or networks connected to the Services or violate the regulations, policies or procedures of such networks; (vii) you agree not to access (or attempt to access) any of the Services by means other than through the interface that is provided by Digicom; and (viii) you agree not to remove, obscure or alter any proprietary rights notices (including copyrights and trademark notices) that may be contained in, or displayed in connection with, the Services or Products. Any future release, update or other addition to functionality of the Services shall be subject to these Terms.

(e) Hạn chế. Các quyền được cấp cho bạn trong các Điều khoản này tuân theo các hạn chế sau: (i) bạn đồng ý không cấp phép, bán, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển giao, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác thương mại theo cách khác các Dịch vụ hoặc Sản phẩm; (ii) bạn đồng ý không sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, tháo rời, đảo ngược thiết kế đối với bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Sản phẩm; (iii) bạn đồng ý không truy cập Dịch vụ hoặc Sản phẩm để xây dựng dịch vụ hoặc sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm cạnh tranh; (iv) ngoại trừ được nêu rõ trong tài liệu này, không có bất cứ phần nào của Dịch vụ hoặc Sản phẩm được phép sao chép, làm nhái, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện nào; (v) bạn đồng ý không tải lên, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ vi-rút, sâu máy tính, hoặc bất kỳ phần mềm nào nhằm mục đích làm hỏng hoặc thay đổi máy tính hoặc mạng truyền thông, máy tính, thiết bị di động cầm tay, dữ liệu, Dịch vụ, Sản phẩm, Phần mềm Sản phẩm hoặc bất kỳ hệ thống, thiết bị hoặc tài sản khác; (vi) bạn đồng ý không can thiệp, làm gián đoạn hoặc cố gắng truy cập trái phép vào máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc vi phạm các quy định, chính sách hoặc thủ tục của các mạng đó; (vii) bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) bất kỳ Dịch vụ nào bằng các phương tiện khác ngoài giao diện được cung cấp bởi Digicom; và (viii) bạn đồng ý không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm bản quyền và thông báo nhãn hiệu) có thể được chứa trong hoặc hiển thị cùng với Dịch vụ hoặc Sản phẩm. Mọi bản phát hành, bản cập nhật hoặc bổ sung khác cho chức năng của Dịch vụ trong tương lai đều phải tuân theo các Điều khoản này.

(f) Open Source. Certain items of independent, third-party code may be included in the Web Apps and/or Mobile Apps that are subject to the GNU General Public License (“GPL”) or other open-source licences (“Open-Source Software”). The Open-Source Software is licensed under the terms of the licence that accompanies such Open-Source Software. Nothing in these Terms limits your rights under, or grants you rights that supersede, the terms and conditions of any applicable end-user licence for such Open-Source Software. In particular, nothing in these Terms restricts your right to copy, modify and distribute such Open-Source Software that is subject to the terms of the GPL.

(f) Mã nguồn mở. Một số mã độc lập, mã của bên thứ ba có thể được sử dụng trong Ứng dụng Web và/hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động tuân theo Giấy phép công cộng GNU (“GPL”) hoặc các giấy phép nguồn mở khác (“Phần mềm nguồn mở”). Phần mềm nguồn mở được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép đi kèm với Phần mềm nguồn mở đó. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này giới hạn quyền của bạn theo hoặc cấp cho bạn quyền thay thế, các điều khoản và điều kiện theo giấy phép người dùng cuối có liên quan cho Phần mềm nguồn mở này. Đặc biệt, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này hạn chế quyền sao chép, sửa đổi và phân phối Phần mềm nguồn mở của bạn tuân theo các điều khoản của GPL.

(g) Privacy. Please review Section 4(m) below, the Privacy Policy for Digicom Web Sites and the Privacy Statement for Digicom Products and Services. These documents describe practices regarding the information that you or Digicom may collect from users of the Products and Services, including any Content or User Submissions.

(g) Quyền riêng tư. Xem Mục 4 (m) bên dưới, Chính sách bảo mật dành cho trang web Digicom và Tuyên bố về quyền riêng tư dành cho các Sản phẩm và Dịch vụ của Digicom. Những tài liệu này mô tả các thông lệ liên quan đến thông tin mà bạn hoặc Digicom có thể thu thập từ người dùng Sản phẩm và Dịch vụ, bao gồm mọi Nội dung hoặc Nội dung do Người dùng gửi.

(h) Security. Digicom cares about the integrity and security of your personal information. We endeavor to implement appropriate security measures[vth6] . However, Digicom cannot guarantee that unauthorised third parties will never be able to defeat our security measures or use your personal information for improper purposes. You acknowledge that you provide your personal information at your own risk.

(h) Bảo mật. Digicom quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi nỗ lực thực hiện các biện pháp an toàn thông tin thích hợp. Tuy nhiên, Digicom không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể làm vô hiệu hóa các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc không báo giờ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không đúng. Bạn chấp nhận rằng bạn tự cung cấp và tự chịu rủi ro cho thông tin cá nhân của mình.

(i) Modification. Digicom reserves the right, at any time, to suspend or discontinue the Services or any part thereof with notice in case you breach the Terms in material aspect[NBH7] . In this case, Digicom will not be liable to you or to any third party for any suspension or discontinuance of the Services or any part thereof.

(i) Sửa đổi. Digicom bảo lưu quyền, vào bất kỳ lúc nào, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ sau khi đã thông báo trong trường hợp bạn vi phạm cơ bản các Điều khoản này. Trong trường hợp này, Digicom sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

(j) Access Outside Certain Countries. Although the Sites are accessible worldwide, the Products and Services provided or accessed through or on the Sites are not available to all persons or in all countries. If you choose to access the Sites from outside a country in which Digicom supports the Product and Services listed here (“Target Country”), you do so on your own initiative and you are solely responsible for complying with applicable local laws in your country. You understand and accept that the Sites are not designed for use in a non-Target Country and that some, or all, of the features of the Sites may not work or be appropriate for use in such a country. To the extent permissible by law, Digicom accepts no responsibility or liability for any damage or loss caused by your access or use of the Sites or Digicom Products in a non-Target Country. You will be bound by these Terms wherever you access or use the Sites or the Services.

(j) Truy cập bên ngoài một số quốc gia nhất định. Mặc dù các trang web có thể truy cập được trên toàn thế giới, Sản phẩm và Dịch vụ được cung cấp hoặc truy cập thông qua hoặc trên Trang web không sẵn sàng cho tất cả mọi người hoặc ở tất cả các quốc gia. Nếu bạn chọn truy cập Trang web từ bên ngoài quốc gia mà Digicom hỗ trợ Sản phẩm và Dịch vụ được liệt kê ở đây (“Quốc gia mục tiêu”) thì bạn tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật địa phương có liên quan tại quốc gia của bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng các Trang web không được thiết kế để sử dụng ở một quốc gia không trong danh sách Quốc gia mục tiêu và một số hoặc tất cả các tính năng của Trang web có thể không hoạt động hoặc không phù hợp để sử dụng ở một quốc gia như vậy. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, Digicom không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm Digicom ở một quốc gia không trong nhóm mục tiêu. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản này ở bất cứ nơi nào bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

4. Agreed Usage and Limitations of Digicom Services and Products
4. Khả năng sử dụng và những giới hạn về dịch vụ và sản phẩm của Digicom

(a) Intended Use of Digicom Services. The Services are intended to be accessed and used for non-time-critical information and control of Digicom Products. While we aim for the Services to be highly reliable and available, they are not intended to be reliable or available 100% of the time. The Services are subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond Digicom’s control, including Wi-Fi intermittency, service provider uptime, mobile notifications and operators, among others. You acknowledge these limitations and agree that Digicom is not responsible for any damages arising from the reasons beyond Digicom’s control.[vth8]

(a) Mục đích sử dụng Dịch vụ Digicom. Dịch vụ được dự định sẽ được truy cập và sử dụng cho các tác vụ đối với Sản phẩm của Digicom không đòi hỏi tính tức thì quá khắt khe. Mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp các Dịch vụ có độ tin cậy và độ sẵn sàng cao, các dịch vụ này sẽ không đảm bảo độ tin cậy hay độ sẵn sàng 100% thời gian. Dịch vụ có thể gặp sự cố hoặc bị gián đoạn tạm thời vì nhiều lý do ngoài tầm kiểm soát của Digicom, bao gồm cả thời gian gián đoạn của kết nối Wi-Fi hay chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Bạn chấp nhận những hạn chế này và đồng ý rằng Digicom không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ những lý do ngoài tầm kiểm soát của Digicom.

(b) No Life Safety or Critical Uses of the Products and Services. You acknowledge and agree that the Products and Services, whether standing alone or when interfaced with Third-Party Products or Services, are not certified for emergency response. Digicom makes no warranty or representation that use of the Products or Services with any Third-Party Product or Service will affect or increase any level of safety. YOU UNDERSTAND THAT THE PRODUCTS AND SERVICES, WHETHER STANDING ALONE OR INTERFACED WITH THIRD-PARTY PRODUCTS OR SERVICES, ARE NOT A THIRD-PARTY MONITORED EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM. FURTHER, YOU UNDERSTAND THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL DIGICOM DISPATCH EMERGENCY SERVICES TO YOUR HOME IN THE EVENT OF AN EMERGENCY.

(b) Không sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ cho mục đích có ảnh hưởng đến tính mạng hay yêu cầu độ an toàn khắt khe. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Sản phẩm và Dịch vụ, dù hoạt động độc lập hoặc khi giao tiếp với Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Bên thứ ba, không được chứng nhận cho phản ứng khẩn cấp. Digicom không tuyên bố hay bảo đảm rằng việc sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ với bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Bên thứ ba nào sẽ có ảnh hưởng hoặc nâng cao mức độ an toàn. BẠN HIỂU RẰNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, KHI HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP HOẶC GIAO TIẾP VỚI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG PHẢI LÀ HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP ĐƯỢC THEO DÕI BỞI BÊN THỨ BA. NGOÀI RA, BẠN HIỂU RẰNG, DIGICOM SẼ KHÔNG , TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, CUNG CẤP DỊCH VỤ KHẨN CẤP TỚI NHÀ BẠN NGAY CẢ KHI CÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP XẢY RA.

(e) Reliability of Services. You acknowledge that the Services, including remote access and mobile notifications, are not error-free or 100% reliable and 100% available. Proper functioning of the Services relies and is dependent on, among other things, the transmission of data through your wi-fi network, enabled wireless device (such as a phone or tablet) and broadband internet access, for which neither Digicom nor any wireless or data carrier is responsible, and may be interrupted, delayed, refused, or otherwise limited for a variety of reasons, including insufficient coverage, power outages, termination of service and access, environmental conditions, interference, non-payment of applicable fees and charges, unavailability of radio frequency channels, system capacity, upgrades, repairs or relocations, and priority access by emergency responders in the event of a disaster or emergency (collectively, “Service Interruptions”). You understand that Service Interruptions may result in the Services being unreliable or unavailable for the duration of the Service Interruption. We cannot and do not guarantee that you will receive notifications within any given time, or at all. YOU AGREE THAT YOU WILL NOT RELY ON THE SERVICES FOR ANY LIFE SAFETY OR CRITICAL PURPOSES. MOBILE NOTIFICATIONS REGARDING THE STATUS AND ALARMS ON YOUR DIGICOM PRODUCTS ARE PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY – THEY ARE NOT A SUBSTITUTE FOR A THIRD-PARTY MONITORED EMERGENCY-NOTIFICATION SYSTEM. There is no way for Digicom to provide specific information relating to a situation in your home or elsewhere. You acknowledge that it is your responsibility to educate yourself on how to respond to an emergency and to respond according to the specifics of your situation.

(e) Độ tin cậy của Dịch vụ. Bạn xác nhận rằng Dịch vụ, bao gồm truy cập từ xa và thông báo trên thiết bị di động, không thể đảm bảo không bị lỗi hoặc luôn luôn đảm bảo tin cậy hay sẵn sàng. Hoạt động bình thường của Dịch vụ phụ thuộc vào việc truyền dữ liệu qua mạng wi-fi, thiết bị không dây (chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính bảng) và truy cập Internet băng thông rộng, nằm ngoài quyền kiểm soát của Digicom hay bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc dữ liệu nào, và có thể bị gián đoạn, trì hoãn, từ chối hoặc giới hạn theo cách thức khác vì nhiều lý do, bao gồm hạn chế vùng phủ sóng, mất điện lưới, chấm dứt dịch vụ và quyền trùy cập, điều kiện môi trường, nhiễu, không thanh toán các khoản cước phí, hết kênh vô tuyến, năng lực của hệ thống, nâng cấp, sửa chữa hoặc di dời và quyền truy cập ưu tiên của người ứng cứu khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc khẩn cấp (gọi chung là “Gián đoạn dịch vụ”). Bạn hiểu rằng Gián đoạn dịch vụ có thể dẫn đến Dịch vụ không đáng tin cậy hoặc không khả dụng trong thời gian Gián đoạn dịch vụ. Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được thông báo trong bất kỳ thời gian cụ thể nào hoặc hoàn toàn. BẠN ĐỒNG Ý SẼ KHÔNG DỰA VÀO DỊCH VỤ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH MẠNG HAY YÊU CẦU QUÁ KHẮT KHE. THÔNG BÁO TRÊN ĐIỆN THOẠI VỀ TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ VÀ CẢNH BÁO TỪ SẢN PHẨM DIGICOM CHỈ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN - KHÔNG THAY THẾ ĐƯỢC HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP ĐƯỢC GIÁM SÁT BỞI BÊN THỨ BA. Digicom sẽ không thể cung cấp thông tin cụ thể liên quan đến tình huống trong nhà bạn hoặc ở nơi khác. Bạn xác nhận rằng bạn có trách nhiệm tự trang bị cho chính mình về cách ứng phó với trường hợp khẩn cấp và xử lý tình huống theo hoàn cảnh cụ thể.

(f) Service Interruptions; no refund or rebate. [vth9] The Services may be suspended temporarily, without notice, for Force Majeur events in accordance with the applicable laws. You agree that you will not be entitled to any refund or rebate for such suspensions. Digicom does not offer any specific uptime guarantee for the Services.

(f) Gián đoạn dịch vụ; không hoàn tiền hoặc giảm giá. Dịch vụ có thể tạm thời bị tạm ngưng mà không cần thông báo vì sự kiện Bất khả kháng theo các quy định pháp luật có liên quan. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền hoàn lại hoặc giảm giá nào cho việc tạm ngưng như vậy. Digicom không cung cấp bất kỳ bảo đảm thời gian hoạt động cụ thể nào cho Dịch vụ.

(g) System Requirements. The Services will not be accessible without: (i) an Account; (ii) an enabled and supported wireless device, such as a phone or tablet (required for some features and functionalities of the Service); and (iii) other system elements that may be specified by Digicom. It is your responsibility to ensure that you have all required system elements and that they are compatible and properly configured. You acknowledge that the Services may not work as described when the requirements and compatibility have not been met. If you modify, substitute, move, or otherwise change any of the required system elements, it is your sole duty and responsibility to be sure they are compatible and properly configured to work with the Products and Services.

(g) Yêu cầu hệ thống. Dịch vụ sẽ không thể truy cập được nếu không có: (i) Tài khoản; (ii) thiết bị không dây hoạt động và được hỗ trợ, chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính bảng có kết nối Internet (bắt buộc đối với một số tính năng và chức năng của Dịch vụ); và (iii) các yếu tố hệ thống khác có thể được chỉ định bởi Digicom. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có tất cả các yếu tố hệ thống được yêu cầu và chúng tương thích và được cấu hình đúng cách. Bạn xác nhận rằng Dịch vụ có thể không hoạt động như được mô tả khi các yêu cầu và tính tương thích chưa được đáp ứng. Nếu bạn sửa đổi, thay thế, di chuyển hoặc thay đổi bất kỳ yếu tố hệ thống nào, đó là trách nhiệm và trách nhiệm duy nhất của bạn để đảm bảo chúng tương thích và được cấu hình đúng để hoạt động với Sản phẩm và Dịch vụ.

(h) The Services provide you with information (“Product Information”) regarding the Products in your home and their connection with other products and services. All Product Information is provided “as is” and “as available”. We cannot guarantee that it is correct or up to date. In cases where it is critical, accessing Product Information through the Services is not a substitute for direct access of the information in the home.

(h) Dịch vụ cung cấp cho bạn thông tin (“Thông tin Sản phẩm”) liên quan đến Sản phẩm trong nhà của bạn và kết nối của chúng với các sản phẩm và dịch vụ khác. Tất cả thông tin sản phẩm được cung cấp theo“nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó là chính xác hoặc được cập nhật. Trong trường hợp khẩn nguy, việc truy cập Thông tin Sản phẩm thông qua Dịch vụ không thay thế được cho việc tiếp cận trực tiếp thông tin ở trong nhà.

(i) All information publicly posted or privately transmitted through the Services is the sole responsibility of the person from whom (or from whose account) such Content originated and Digicom will not be liable for any errors or omissions in any Content. Digicom cannot guarantee the identity of any other users with whom you may interact in the course of using the Services. In addition, we cannot guarantee the authenticity of any data that users or merchants may provide about themselves. You acknowledge that all Content accessed by you using the Services is at your own risk and you will be solely responsible for any damage or loss to any party resulting therefrom. We cannot control and have no duty to take any action regarding how you may interpret and use the Content or what actions you may take as a result of having been exposed to the Content, and you hereby release us from all liability for you having acquired or not acquired Content through the Services.

(i) Tất cả các thông tin được đăng tải công khai hoặc truyền tải riêng thông qua Dịch vụ chỉ thuộc trách nhiệm của người (hoặc từ tài khoản của họ) mà từ đó Nội dung đó được tạo ra và Digicom sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ phần Nội dung nào. Digicom không thể xác nhận danh tính của bất kỳ người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi không thể đảm bảo tính xác thực của bất kỳ dữ liệu nào mà người dùng hoặc người bán tự cung cấp. Bạn thừa nhận rằng tất cả Nội dung được bạn truy cập bằng cách sử dụng Dịch vụ đều là rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất đối với bất kỳ bên nào phát sinh từ việc sử dụng này. Chúng tôi không thể kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến cách bạn có thể diễn giải và sử dụng Nội dung hoặc những hành động bạn có thể thực hiện do việc tiếp xúc với Nội dung và bạn đồng ý cho Digicom miễn trừ khỏi tất cả trách nhiệm pháp lý do việc bạn lấy hoặc không lấy được Nội dung thông qua Dịch vụ.

(j) You warrant, represent and agree that you will not contribute any Content or otherwise use the Services or Products in a manner that (i) infringes or violates the intellectual property rights or proprietary rights, rights of publicity or privacy or other rights of any third party; (ii) violates any law, statute, ordinance or regulation or is otherwise illegal; (iii) is harmful, fraudulent, deceptive, threatening, abusive, harassing, tortious, defamatory, vulgar, obscene, libellous or otherwise objectionable; (iv) impersonates any person or entity, including, without limitation, any employee or representative of Digicom; (v) contains a virus, Trojan Horse, worm, time bomb or other harmful computer code, file or programme; (vi) jeopardises the security of your Digicom Account or anyone else’s Account (such as allowing someone else to log into the Services as you); (vii) attempts, in any manner, to obtain or access the password, account, products, devices, systems, or other security information from any other user or third party; (viii) violates the security of any computer network or cracks any passwords or security encryption codes; (ix) runs Maillist, Listserv or any form of auto-responder or “spam” on the Services or any processes that otherwise interfere with the proper working of the Services (including by placing an unreasonable load on the Services’ infrastructure); (x) copies or stores any significant portion of the Content; (xi) decompiles, reverse-engineers or otherwise attempts to obtain the source code or underlying ideas or information of or relating to the Services; (xii) denigrates or disrupts any network capacity or functionality; or (xiii) engages in remote monitoring to provide professional medical care for any individual, including without limitation, in any health care and assisted living environment[NBH10] .

(j) Bạn đảm bảo, tuyên bố và đồng ý rằng bạn sẽ không đóng góp bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm theo cách (i) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (ii) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, sắc lệnh hoặc quy định nào hoặc là bất hợp pháp khác; (iii) có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng hoặc không phù hợp khác; (iv) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của Digicom; (v) chứa vi-rút, mã độc Trojan, sâu, bom thời gian hoặc mã máy tính, chương trình hoặc tệp tin có hại khác; (vi) gây nguy hiểm cho tính bảo mật của Tài khoản Digicom của bạn hoặc Tài khoản của bất kỳ ai khác (chẳng hạn như cho phép người khác đăng nhập vào Dịch vụ với tư cách của bạn); (vii) nỗ lực, theo bất kỳ cách nào, để có được hoặc truy cập vào mật khẩu, tài khoản, sản phẩm, thiết bị, hệ thống hoặc thông tin bảo mật khác từ bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào khác; (viii) vi phạm tính bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào hoặc làm hỏng bất kỳ mật khẩu hoặc mã bảo mật nào; (ix) chạy Maillist, Listserv hoặc bất kỳ hình thức tự động trả lời hoặc "spam" nào trên Dịch vụ hoặc bất kỳ quy trình nào can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ (bao gồm cả việc tạo tải bất thường trên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ); (x) sao lưu hoặc lưu trữ bất kỳ phần quan trọng nào của Nội dung; (xi) tháo dỡ, đảo ngược thiết kếhoặc cố gắng lấy mã nguồn hoặc ý tưởng hoặc thông tin cơ bản của Dịch vụ hoặc liên quan đến Dịch vụ; (xii) làm tổn hại hoặc làm gián đoạn năng lực hoặc chức năng hệ thống.

(k) Privacy and Data Protection Laws. Digicom Products and Services are primarily intended for purely personal and household use. Nonetheless, data protection and privacy laws where you live may impose certain responsibilities on you and your use of the Products and Services. For certain video, audio, and facial recognition data that you collect using Products and Services as an Owner or Authorised User, you are the controller of certain data these Products and Services collect, and Digicom is the processor of that data, under applicable laws[NBH11] . For more information, see the Privacy Statement for Digicom Products and Services. You agree that you (and not Digicom) are responsible for ensuring that you comply with any applicable laws when you use the Products and Services.

Where Digicom is acting as a processor of data you have collected through its Products and Services, it will explicitly state this in the Digicom Privacy Statement for Products and Services. In these situations, Digicom will endeavor to: (i) only process data at your instruction; (ii) ensure that persons permitted to process data through us on your behalf are committed to confidentiality; (iii) only engage a third party service provider (sub-processor) that provide an equivalent level of protection as set forth herein; (iv) engage a new third-party service provider (sub-processor) only after Digicom has provided notice of such changes by posting to the website listed below and allowed you ten (10) calendar days to object after notice is given. In the event you do object, Digicom will make reasonable efforts to address your objection. After this process, if a resolution has not been agreed to within five (5) calendar days, Digicom will proceed with engaging the new third-party service provider. You will have the opportunity to terminate your use of Products and Services without penalty. The list of Digicom sub-processors can be found here. It is your responsibility to check this website regularly for updates; (v) to the extent applicable and possible, assist you with any individual rights requests or other compliance obligations; and (vi) delete or return your data upon termination.

(k) Luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu. Các sản phẩm và dịch vụ của Digicom chủ yếu dành cho mục đích sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình. Tuy nhiên, luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư nơi bạn sinh sống có thể áp đặt một số trách nhiệm nhất định đối với bạn và việc bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư dành cho Sản phẩm và Dịch vụ của Digicom. Bạn đồng ý rằng bạn (và không phải Digicom) chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tuân thủ mọi quy định pháp luật có liên quan khi bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ.

Trường hợp Digicom hoạt động như một đơn vị xử lý các dữ liệu mà bạn đã thu thập thông qua Sản phẩm và Dịch vụ của Digicom, Digicom sẽ nêu rõ điều này trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của Digicom đối với Sản phẩm và Dịch vụ. Trong những tình huống này, Digicom sẽ cố gắng: (i) chỉ xử lý dữ liệu theo hướng dẫn của bạn; (ii) đảm bảo rằng những người được phép xử lý dữ liệu thông qua chúng tôi cho bạn cam kết bảo mật; (iii) chỉ sử dụng một bên thứ ba cung cấp dịch vụ (đơn vị xử lý phụ) mà đơn vị này sẽ cung cấp mức độ bảo vệ tương đương với mức được nêu trong tài liệu này; (iv) chỉ sử dụng một bên thứ ba mới cung cấp dịch vụ (đơn vị xử lý phụ) sau khi Digicom đã thông báo về những thay đổi đó bằng cách đăng lên trang web được liệt kê dưới đây và cho phép bạn mười (10) ngày để phản đối sau khi có thông báo. Trong trường hợp bạn phản đối sự thay đổi này, Digicom sẽ nỗ lực hợp lý để giải quyết phản đối của bạn. Sau quá trình này, nếu một giải pháp không được thống nhất trong vòng năm (5) ngày, Digicom sẽ sử dụng bên thứ ba mới cung cấp dịch vụ. Bạn sẽ có quyền chấm dứt việc sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của bạn mà không bị phạt. Danh sách các đơn vị xử lý phụ cho Digicom có ​​thể tìm thấy ở đây. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web này thường xuyên để cập nhật; (v) trong chừng mực có thể, hỗ trợ bạn với bất kỳ yêu cầu về quyền cá nhân nào hoặc các nghĩa vụ tuân thủ khác; và (vi) xóa hoặc trả lại dữ liệu của bạn khi chấm dứt.

(l) Installation, test and use. It is your responsibility to install and use the Products and Services pursuant to the applicable manual and instructions. IF A PRODUCT IS NOT PROPERLY INSTALLED, OR IF A PRODUCT OR ANY OF ITS SENSORS ARE OUTSIDE THE DETECTION RANGE OR HINDERED OR OBSTRUCTED BY WALLS, FURNITURE, PERSONAL PROPERTY OR OTHER THINGS, YOU MAY EXPERIENCE FALSE ALARMS OR DETECTION FAILURES. It is your responsibility to test the Products once installed to be sure the Products (and any related sensors, components and peripherals) are functioning and communicating as intended and designed, and then regularly test and maintain the Products after installation.

(l) Cài đặt, thử nghiệm và sử dụng. Bạn có trách nhiệm cài đặt và sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ theo hướng dẫn và chỉ dẫn có liên quan. NẾU SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC CÀI ĐẶT ĐÚNG ĐẮN, HOẶC MỘT SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ CẢM BIẾN NÀO CỦA NÓ NẰM NGOÀI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ CHE CHẮN BỞI TƯỜNG, NỘI THẤT, ĐỒ VẬT KHÁC, BẠN CÓ THỂ GẶP HIỆN TƯỢNG CẢNH BÁO GIẢ HOẶC KHÔNG PHÁT HIỆN SỰ CỐ. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Sản phẩm sau khi được cài đặt để đảm bảo Sản phẩm (và mọi cảm biến, linh kiện và thiết bị ngoại vi liên quan) hoạt động và giao tiếp như dự kiến và thiết kế, và sau đó thường xuyên kiểm tra và bảo trì Sản phẩm sau khi cài đặt.

(m) Check batteries regularly. It is your responsibility to replace any batteries for the Products, when necessary. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THE PRODUCTS MAY NOT FUNCTION OR PROPERLY FUNCTION IF BATTERIES NEED REPLACEMENT; PLEASE CHECK THEM REGULARLY.

(m) Kiểm tra pin thường xuyên. Bạn có trách nhiệm thay thế pin cho Sản phẩm, khi cần thiết. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC SẢN PHẨM CÓ THỂ KHÔNG HOẠT ĐỘNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHÍNH XÁC KHI PIN YẾU CẦN THAY THẾ; ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA PIN THƯỜNG XUYÊN.

(n) Smoke Detectors. DIGICOM MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION THAT ANY SMOKE AND/OR CARBON MONOXIDE DETECTORS MANUFACTURED OR SOLD BY DIGICOM CONSTITUTE A FIRE ALARM SYSTEM[NBH12] OR MEET THE REQUIREMENTS OF ANY STATE OR LOCAL LAW, CODE, ORDINANCE, AUTHORITY HAVING JURISDICTION OR INDUSTRY STANDARD, SUCH AS NFPA 72[NBH13] . YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF ANY APPLICABLE STATE OR LOCAL LAW, CODE, ORDINANCE, AUTHORITY HAVING JURISDICTION OR INDUSTRY STANDARD THAT MAY APPLY TO THE INSTALLATION, USE AND SERVICE OF ANY SMOKE AND/OR CARBON MONOXIDE DETECTORS MANUFACTURED OR SOLD BY DIGICOM.

(n) Đầu báo khói. DIGICOM KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ RẰNG ĐẦU BÁO KHÓI VÀ/HOẶC ĐẦU BÁO CARBON MONOXID ĐƯỢC SẢN XUẤT HOẶC BÁN BỞI DIGICOM ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG CHÁY HAY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA LUẬT QUỐC GIA, PHÁP LỆNH, CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN HOẶC CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT, PHÁP LỆNH, CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN HOẶC CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ BÁO KHÓI VÀ/HOẶC CARBON MONOXIDE ĐƯỢC SẢN XUẤT HOẶC BÁN BỞI DIGICOM[NBH14] .

5. Limitations of Digicom Services Due to Third Parties
5. Hạn chế của Dịch vụ Digicom cung cấp có nguyên nhân từ Bên thứ ba

(a) General. Digicom Services rely on or inter-operate with third-party products and services. These third-party products and services are beyond Digicom’s control, but their operation may impact on, or be impacted by, the use and reliability of the Digicom Services. You acknowledge and agree that: (i) the use and availability of the Services is dependent on third-party product vendors and service providers, (ii) these third-party products and services may not operate in a reliable manner 100% of the time and they may impact on the way that the Digicom Services operate, and (iii) Digicom is not responsible for damages and losses due to the operation of these third-party products and services.

(a) Tổng quát. Dịch vụ Digicom dựa vào hoặc liên kết với các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba này nằm ngoài tầm kiểm soát của Digicom, nhưng hoạt động của họ có thể tác động hoặc bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng và độ tin cậy của Dịch vụ Digicom. Bạn xác nhận và đồng ý rằng: (i) việc sử dụng và tính khả dụng của Dịch vụ phụ thuộc vào bên thứ ba cung cấp hàng hóa và cung cấp dịch vụ, (ii) các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba này có thể hoạt động không đáng tin cậy 100% thời gian và chúng có thể tác động đến hoạt động của Dịch vụ Digicom, và (iii) Digicom không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại và tổn thất do hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba này.

(b) Third-Party Service Providers Used By Digicom. You acknowledge that Digicom uses third-party service providers to enable some aspects of the Services – such as, for example, data storage, Cellular Back-up, synchronisation and communication through Amazon Web Services and[NBH15] mobile device notifications through mobile operating system vendors and mobile operators. YOU AGREE NOT TO RELY ON THE SERVICES FOR ANY LIFE SAFETY OR TIME-CRITICAL PURPOSES. [NBH16]

(b) Bên thứ ba cung cấp dịch vụ được Digicom sử dụng. Bạn xác nhận rằng Digicom sử dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho một số mặt của Dịch vụ - ví dụ như gửi thông báo đến thiết bị di động thông qua nhà cung cấp hệ điều hành di động và nhà mạng di động. BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG DỰA VÀO DỊCH VỤ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH MẠNG HAY SỐNG CÒN VỀ THỜI GIAN.

(c) Equipment, ISP and Operator. You acknowledge that the availability of the Services is dependent on (i) your mobile device and other related equipment (“Equipment”), [NBH17] (ii) your Internet service provider (“ISP”) and (iii) your mobile device operator (“Operator”). You acknowledge that you are responsible for all fees charged by your ISP and Operator in connection with your use of the Services. You also acknowledge that you are responsible for compliance with all applicable agreements, terms of use/service and other policies of your ISP and Operator.

(c) Thiết bị, ISP và Nhà mạng. Bạn xác nhận rằng độ khả dụng của Dịch vụ phụ thuộc vào (i) thiết bị di động và các thiết bị liên quan khác ("Thiết bị"), (ii) nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn (“ISP”) và (iii) nhà khai thác thiết bị di động của bạn ("Nhà mạng"). Bạn xác nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí trả cho ISP và Nhà mạng của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng xác nhận rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các thỏa thuận, điều khoản sử dụng / dịch vụ và các chính sách khác của ISP và Nhà mạng của bạn.

(d) App Stores. You acknowledge and agree that the availability of the Mobile Apps is dependent on the third-party websites from which you download the Mobile Apps, e.g., the Google Play Store from Google or the App Store from Apple (each an “App Store”). You acknowledge that these Terms are between you and Digicom and not with an App Store. Each App Store may have its own terms and conditions to which you must agree before downloading Mobile Apps from it. [NBH18]

(d) Kho ứng dụng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tính khả dụng của Ứng dụng dành cho thiết bị di động phụ thuộc vào trang web của bên thứ ba mà từ đó bạn tải Ứng dụng dành cho thiết bị di động, ví dụ: Google Play của Google hay App Store của Apple ("Kho ứng dụng"). Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản này là giữa bạn và Digicom chứ không phải với Kho ứng dụng. Mỗi Kho ứng dụng có thể có các điều khoản và điều kiện riêng mà bạn phải đồng ý trước khi tải xuống Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

(e) Third-Party Website Links and Referrals. The Sites may contain links to other websites operated by third parties (“Third-Party Sites”) and referrals to third-party vendors (“Referred Vendors”). Such Third-Party Sites and Referred Vendors are not under our control. Digicom provides these links and referrals only as a convenience and does not review, approve, monitor, endorse, warrant or make any representations with respect to such Third-Party Sites or Referred Vendors. Your use of these Third-Party Sites is at your own risk.

(e) Liên kết và giới thiệu trang web của bên thứ ba. Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba điều hành (“Trang web của bên thứ ba”) và giới thiệu đến nhà cung cấp bên thứ ba (“Nhà cung cấp được giới thiệu”). Các trang web bên thứ ba và nhà cung cấp được giới thiệu như vậy không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Digicom cung cấp các liên kết và giới thiệu này nhằm tạo sự thuận tiện cho người dùng và Digicom không xem xét, chấp nhận, theo dõi, xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến các trang web bên thứ ba hoặc Nhà cung cấp được giới thiệu đó. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn.

(f) Authorised Users. Digicom is not responsible for any Authorised User’s behaviour, or for any personal injury, death, property damage (including, without limitation, to your home), or other harm or losses arising from or relating to their use of the Services.

(f) Người dùng được ủy quyền. Digicom không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của Người dùng được ủy quyền hoặc cho bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong, thiệt hại về tài sản (bao gồm, không giới hạn, về nhà của bạn) hoặc các tổn hại hoặc tổn thất khác phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của họ.

(g) Release Regarding Third Parties. Digicom is not responsible for third parties or their products and services, including, without limitation, the App Stores, Third-Party Products and Services, Third-Party Sites, Referred Vendors, Equipment, ISP and Operators. Digicom hereby disclaims, and you hereby discharge, waive and release Digicom and its licensors and suppliers from any past, present and future claims, liabilities and damages, known or unknown, arising out of or relating to your interactions with such third parties and their products and services.

(g) Giải phóng trách nhiệm liên quan đến các bên thứ ba. Digicom không chịu trách nhiệm cho bên thứ ba hoặc cho sản phẩm và dịch vụ của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, Kho ứng dụng, Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, Trang web bên thứ ba, Nhà cung cấp được giới thiệu, Thiết bị, ISP và Nhà mạng. Digicom sẽ không chịu trách nhiệm và bạn đồng ý miễn trừ và giải phóng Digicom và các nhà cấp phép và nhà cung cấp của mình khỏi bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm và thiệt hại nào trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai, phát sinh hoặc liên quan đến tương tác của bạn với các bên thứ ba và với sản phẩm và dịch vụ của họ.

6. Ownership and Intellectual Property
6. Quyền sở hữu và tài sản sở hữu trí tuệ

(a) Digicom Property. You acknowledge that all intellectual property rights, including, without limitation, copyrights, patents, trademarks and trade secrets, in the Product, Product Software and Services (i.e., the Sites, Web Apps and Mobile Apps) are owned by Digicom or its affiliates or our licensors. Your possession, access to and use of the Product, Product Software and Services do not transfer to you or any third party any rights, title or interest in or to such intellectual property rights. Digicom, and its affiliates and licensors and suppliers, reserve all rights not granted in these Terms. The Services are licensed to you, not sold, under these Terms.

You may only copy parts of the Services (including this Site) onto your own computer for your own personal use. You may not use the content of the Services in any other public or commercial way, nor may you copy or incorporate any of the content of the Services into any other work, including your own website, without the written consent of Digicom. You must have a licence from us before you can post or redistribute any portion of the Services. Other than with respect to User Submissions, Digicom retains full and complete title to all content on the Services, including any downloadable software and all data that accompanies it. You must not copy, modify or in any way reproduce or damage the structure or presentation of the Services, or any content therein.

(a) Tài sản Digicom. Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật thương mại, trong Sản phẩm, Phần mềm Sản phẩm và Dịch vụ (ví dụ, Trang web, Ứng dụng web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động) đều thuộc sở hữu của Digicom hoặc các đơn vị, công ty con hoặc người cấp phép của chúng tôi. Việc chiếm hữu, truy cập và sử dụng Sản phẩm, Phần mềm và Dịch vụ Sản phẩm của bạn sẽ không dẫn đến việc chuyển giao cho bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích trong hoặc đối với quyền sở hữu trí tuệ đó. Digicom và các đơn vị, công ty con, các nhà cấp phép và nhà cung cấp của mình, bảo lưu tất cả các quyền không được chuyển giaotheo các Điều khoản này. Dịch vụ được cấp phép chứ không phải bán cho bạn theo các Điều khoản này.

Bạn chỉ có thể sao chép các phần của Dịch vụ (bao gồm Trang web này) vào máy tính của riêng bạn để sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn. Bạn không được sử dụng nội dung của Dịch vụ theo bất kỳ cách công khai hoặc thương mại nào khác, cũng như không sao chép hoặc tích hợp bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ vào bất kỳ sản phẩm nào khác (bao gồm cả trang web của riêng bạn) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Digicom. Bạn phải có giấy phép của chúng tôi trước khi bạn có thể đăng hoặc phân phối lại bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Ngoại trừ Nội dung gửi của người dùng, Digicom bảo lưu toàn bộ quyền cho tất cả nội dung trên Dịch vụ, bao gồm mọi phần mềm có thể tải xuống và tất cả dữ liệu đi kèm. Bạn không được sao chép, sửa đổi, hoặc nhân bản theo bất kỳ cách nào hoặc làm hỏng cấu trúc hoặc bản trình bày Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

(b) Feedback. You may choose to or Digicom may invite you to submit comments, suggestions or ideas about the Products or Services, including how to improve the Products or Services (“Ideas”). By submitting any Ideas, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited and without restriction, and will not place Digicom under any fiduciary or other obligation. Digicom may use, copy, modify, publish or redistribute the submission and its contents for any purpose and in any way without any compensation to you. You also agree that Digicom does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to Digicom, developed by its employees or obtained from other sources.

(b) Phản hồi. Bạn có thể chọn hoặc Digicom có thể mời bạn gửi ý kiến, đề xuất hoặc ý tưởng về Sản phẩm hoặc Dịch vụ, bao gồm cách cải thiện Sản phẩm hoặc Dịch vụ (“Ý tưởng”). Bằng cách gửi bất kỳ Ý tưởng nào, bạn đồng ý rằng nội dung gửi của bạn là tự nguyện, không bị bắt ép và không có giới hạn và sẽ không đòi hỏi Digicom phải có bất kỳ nghĩa vụ nào. Digicom có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản hoặc phân phối lại nội dung bạn gửi cho bất kỳ mục đích gì và theo bất kỳ cách nào mà không có bất kỳ khoản bồi hoàn nào cho bạn. Bạn cũng đồng ý rằng Digicom không từ bỏ bất kỳ quyền sử dụng các ý tưởng tương tự hoặc có liên quan trước đây mà Digicom biết đến, được phát triển bởi nhân viên của Digicom hoặc thu thập được từ các nguồn khác.

(c) User Submissions. You hereby grant us a non-exclusive, worldwide, royalty-free, perpetual, irrevocable, sub-licensable and transferable right to access, display or otherwise use your User Submissions (including all related intellectual property rights) solely in connection with providing you with the Services and as directed by you. You also hereby do and shall grant to each user of the Services a non-exclusive licence to access and use your User Submissions through the Services and as permitted through the functionality of the Services and under these Terms. Furthermore, you understand that we retain the right to reformat, modify, create derivative works of, excerpt and translate any User Submissions submitted by you. For clarity, the foregoing licence grant to Digicom does not affect your ownership of or right to grant additional licences to the material in your User Submissions, unless otherwise agreed in writing.

(c) Nội dung của người dùng tải lên. Theo đây, bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, toàn cầu, miễn phí về bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và có thể chuyển nhượng để truy cập, hiển thị hoặc sử dụng Nội dung bạn tải lên (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan) chỉ để cung cấp Dịch vụ cho bạn và theo chỉ dẫn của bạn. Bạn cũng cấp và sẽ cấp cho tất cả người dùng Dịch vụ giấy phép không độc quyền để truy cập và sử dụng Nội dung do người dùng tải lên của bạn thông qua Dịch vụ và được phép trao đổi qua chức năng của Dịch vụ và tuân theo các Điều khoản này. Hơn nữa, bạn hiểu rằng chúng tôi giữ quyền định dạng lại, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, trích và chuyển ngữ bất kỳ Nội dung do người dùng tải lên nào của bạn. Để làm rõ, việc cấp giấy phép nói trên cho Digicom không ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bạn hoặc quyền cấp thêm giấy phép cho Nội dung do người dùng tải lên của bạn, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

7. INDEMNITY FOR THIRD PARTY ACTIONS
7. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH XỬ CỦA BÊN THỨ BA

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, RELEASE AND HOLD DIGICOM AND ITS LICENSORS AND SUPPLIERS (COLLECTIVELY, THE “DIGICOM PARTIES”) HARMLESS FROM AND AGAINST (I) ALL CLAIMS, ACTIONS, LAWSUITS AND ANY OTHER LEGAL ACTION BROUGHT BY ANY THIRD PARTY AGAINST ANY OF THE DIGICOM PARTIES ARISING FROM OR RELATING TO (A) YOUR OR YOUR AUTHORISED USERS’ VIOLATION OF THESE TERMS; (B) ANY USER SUBMISSIONS OR FEEDBACK YOU PROVIDE; OR (C) YOUR OR YOUR AUTHORISED USERS’ VIOLATION OF ANY LAW OR THE RIGHTS OF ANY THIRD-PARTY (COLLECTIVELY, ”THIRD PARTY ACTIONS”); AND (II) ANY AND ALL RELATED LOSSES, DAMAGES, SETTLEMENTS AND JUDGEMENTS (INCLUDING PAYMENT OF THE DIGICOM PARTIES’ ATTORNEYS’ FEES AND COSTS) INCURRED BY ANY OF THE DIGICOM PARTIES, ASSESSED OR FOUND AGAINST ANY OF THE DIGICOM PARTIES, OR MADE BY ANY OF THE DIGICOM PARTIES, RELATING TO OR ARISING FROM ANY SUCH THIRD PARTY ACTION (“THIRD PARTY RELATED LOSSES”).[NBH19] HOWEVER, NOTHING CONTAINED HEREIN SHALL BE CONSTRUED TO REQUIRE ANY INDEMNIFICATION WHICH WOULD RENDER OR MAKE THIS CLAUSE, IN WHOLE OR IN PART, VOID AND/OR UNENFORCEABLE UNDER APPLICABLE LAW. FURTHER, YOUR INDEMNIFICATION OBLIGATION SHALL NOT APPLY TO ANY WILFUL, WANTON, INTENTIONAL OR RECKLESS MISCONDUCT OF THE DIGICOM PARTIES, OR GROSS NEGLIGENCE OF THE DIGICOM PARTIES IN THOSE COUNTRIES THAT DO NOT PERMIT INDEMNIFICATION FOR GROSS NEGLIGENCE. “THIRD PARTY” IS DEFINED HEREIN TO INCLUDE, AMONG OTHERS, AN AUTHORISED USER, AN UNAUTHORISED USER, A SPOUSE, PARTNER, FAMILY MEMBER, GUEST, NEIGHBOUR, TENANT, EMPLOYEE OR INSURANCE COMPANY. Digicom reserves the right, at your expense, to assume the exclusive defence and control of any matter for which you are required to indemnify Digicom, and you agree to cooperate with our defence of such claims. You agree not to settle any such claim without Digicom’s prior written consent. Digicom will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action or proceeding upon becoming aware of it.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, BẠN ĐỒNG Ý SẼ BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ, GIẢI PHÓNG VÀ GIỮ CHO DIGICOM VÀ CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA DIGICOM (GỌI CHUNG LÀ "BÊN LIÊN QUAN CỦA DIGICOM") VÔ HẠI KHỎI (I) TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, KIỆN TỤNG HAY HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ DO BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐƯA RA CHỐNG LẠI BÊN LIÊN QUAN CỦA DIGICOM PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN (A) VIỆC BẠN (HAY NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN) VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY; (B) NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG TẢI LÊN HOẶC CÁC THÔNG TIN PHẢN HỒI DO BẠN CUNG CẤP; HOẶC (C) VIỆC BẠN (HOẶC NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN) VI PHẠM PHÁP LUẬT HOẶC QUYỀN CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO (GỌI CHUNG LÀ "HÀNH ĐỘNG KHIẾU KIỆN CỦA BÊN THỨ BA"); VÀ (II) TẤT CẢ CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI, THOẢ THUẬN HÒA GIẢI VÀ ÁN PHẠT CÓ LIÊN QUAN (BAO GỒM CẢ PHÍ VÀ CHI PHÍ LUẬT SƯ CỦA DIGICOM) MÀ BÊN LIÊN QUAN CỦA DIGICOM PHẢI CHỊU, ĐƯỢC TUYÊN HOẶC ĐƯỢC NHẬN ĐỊNH ĐỐI VỚI BẤT KỲ BÊN LIÊN QUAN NÀO CỦA DIGICOM, HOẶC ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BẤT KỲ BÊN LIÊN QUAN NÀO CỦA DIGICOM, LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG KHIẾU KIỆN NÀO CỦA BÊN THỨ BA ĐÓ ("CÁC KHOẢN THIỆT HẠI LIÊN QUAN CỦA BÊN THỨ BA"). TUY NHIÊN, KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC HIỂU LÀ ĐƯA RA YÊU CẦU BẤT KỲ KHOẢN BỒI THƯỜNG NÀO KHIẾN CHO ĐIỀU KHOẢN NÀY BỊ VÔ HIỆU VÀ / HOẶC KHÔNG THỂ THI HÀNH MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ THEO CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN. HƠN NỮA, NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG CỦA BẠN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ HÀNH VI CỐ Ý, CÓ CHỦ ĐÍCH, HOẶC CỐ Ý LÀM TRÁI NÀO CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA DIGICOM, HOẶC SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA DIGICOM Ở NHỮNG QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP BỒI THƯỜNG CHO SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG. "BÊN THỨ BA" ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA TRONG TÀI LIỆU NÀY, BAO GỒM NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN, NGƯỜI DÙNG TRÁI PHÉP, VỢ / CHỒNG, ĐỐI TÁC, THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH, KHÁCH, HÀNG XÓM, NGƯỜI THUÊ NHÀ, NHÂN VIÊN HOẶC CÔNG TY BẢO HIỂM. Với chi phí của bạn, Digicom bảo lưu quyền thực hiện và kiểm soát toàn bộ việc bào chữa đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho Digicom, và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bào chữa chống lại những khiếu nại đó. Bạn đồng ý không thương lượng hòa giải bất kỳ khiếu nại nào như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của digicom. Digicom sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc thủ tục nào như vậy khi Digicom biết về nó.

8. Warranty Disclaimers
8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

(a) THE WARRANTIES FOR THE PRODUCT AND PRODUCT SOFTWARE ARE SET FORTH IN THE LIMITED WARRANTY AND THE END USER LICENSE AGREEMENT, RESPECTIVELY.

(a) BẢO ĐẢM CỦA DIGICOM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM VÀ PHẦN MỀM SẢN PHẨM ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG THOẢ THUẬN BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN VÀ THỎA THUẬN CẤP PHÉP CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI.

(b) THE SERVICES ARE PROVIDED FOR YOUR CONVENIENCE, “AS IS” AND “AS AVAILABLE”, AND DIGICOM, AND OUR LICENSORS AND SUPPLIERS, EXPRESSLY DISCLAIM ANY WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY[NBH20] .

(b) DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN THEO “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ”, VÀ DIGICOM, ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI, TỪ CHỐI MỌI ĐẢM BẢO CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY ĐƯỢC NGỤ Ý, BAO GỒM ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA CỦA SẢN PHẨM, VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA SẢN PHẨM.

(c) DIGICOM, AND OUR LICENSORS AND SUPPLIERS, MAKE NO WARRANTY THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED OR THAT THE SERVICES: (I) WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; (II) WILL BE COMPATIBLE WITH YOUR HOME NETWORK, COMPUTER OR MOBILE DEVICE; (III) WILL BE AVAILABLE ON AN UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE OR ERROR-FREE BASIS; OR (IV) WILL BE ACCURATE OR RELIABLE. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM DIGICOM OR THOUGH THE SERVICES, SHALL CREATE ANY WARRANTY.

(c) DIGICOM, ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG HẠN CHẾ CỦA SẢN PHẨM/DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC CÁC DỊCH VỤ: (I) SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN; (II) SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI MẠNG GIA ĐÌNH, MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN; (III) SẼ LUÔN HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; HOẶC (IV) SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN, DO BẠN THU THẬP TỪ DIGICOM HOẶC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, CÓ THỂ SỬ DỤNG LÀM CƠ SỞ CHO BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO.

(d) DIGICOM DOES NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH, OR IN CONNECTION WITH, THE PRODUCTS OR SERVICES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THIRD-PARTY PRODUCTS AND SERVICES CONNECTED THROUGH THE WORKS WITH DIGICOM PLATFORM), OR ANY HYPERLINKED WEBSITE OR SERVICE, AND DIGICOM WILL NOT BE A PARTY TO, OR IN ANY WAY MONITOR, ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND THIRD-PARTY PROVIDERS OF SUCH PRODUCTS OR SERVICES.

(d) DIGICOM KHÔNG BẢO HÀNH, XÁC NHẬN, ĐẢM BẢO HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA THÔNG QUA HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI, CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC KẾT NỐI QUA HẠ TẦNG DỊCH VỤ CỦA DIGICOM), HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ĐƯỜNG DẪN NÀO, VÀ DIGICOM SẼ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÊN THAM GIA, HAY THEO DÕI BẰNG BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, VÀO GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ.

(e) DIGICOM MAKES NO REPRESENTATIONS CONCERNING ANY CONTENT CONTAINED IN OR ACCESSED THROUGH THE SERVICES, AND DIGICOM WILL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR THE ACCURACY, COPYRIGHT COMPLIANCE, LEGALITY OR DECENCY OF MATERIAL CONTAINED IN OR ACCESSED THROUGH THE SERVICES. DIGICOM MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES REGARDING SUGGESTIONS OR RECOMMENDATIONS OF SERVICES OR PRODUCTS OFFERED OR PURCHASED THROUGH THE SERVICES.

(e) DIGICOM KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRONG HOẶC CÓ THỂ ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA DỊCH VỤ, VÀ DIGICOM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, VIỆC TUÂN THỦ BẢN QUYỀN, TÍNH PHÁP LÝ HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG CÓ TRONG HOẶC TRUY CẬP THÔNG QUA DỊCH VỤ. DIGICOM KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO NÀO VỀ BẤT KỲ ĐỀ XUẤT HOẶC KHUYẾN CÁO VỀ DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC MUA BÁN QUA DỊCH VỤ.

(f) THE SERVICES MAY PROVIDE YOU INFORMATION REGARDING YOUR PRODUCTS (“PRODUCT INFORMATION”) OR OTHER PERIPHERALS CONNECTED TO YOUR PRODUCTS (“PRODUCT PERIPHERALS”). THE TYPE OF PRODUCT PERIPHERALS THAT MAY BE CONNECTED TO YOUR PRODUCT MAY CHANGE FROM TIME TO TIME. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE DISCLAIMERS ABOVE, ALL PRODUCT INFORMATION IS PROVIDED FOR YOUR CONVENIENCE ,“AS IS” AND “AS AVAILABLE”. DIGICOM DOES NOT REPRESENT, WARRANT, OR GUARANTEE THAT PRODUCT INFORMATION WILL BE AVAILABLE, ACCURATE, OR RELIABLE.

(f) DỊCH VỤ CỦA DIGICOM CÓ THỂ CUNG CẤP CHO BẠN THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CỦA BẠN (“THÔNG TIN SẢN PHẨM”) HOẶC CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI KHÁC ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA BẠN (“THIẾT BỊ NGOẠI VI”). CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ NGOẠI VI CÓ THỂ KẾT NỐI ĐƯỢC VỚI SẢN PHẨM CỦA BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN. KHÔNG LÀM GIỚI HẠN ĐI CÁC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NÓI CHUNG ĐƯỢC NÊU Ở TRÊN, TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP THEO “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ” LÀ ĐỂ THUẬN TIỆN CHO BẠN. DIGICOM KHÔNG TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG THÔNG TIN SẢN PHẨM SẼ CÓ SẴN, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY.

9. Other Disclaimers
9. Các tuyên bố loại trừ trách nhiệm khác

(a) WHEN YOU INSTALL, SETUP OR USE THE PRODUCTS AND SERVICES YOU ARE GIVEN THE OPPORTUNITY TO CHANGE DEFAULTS OR CHOOSE PARTICULAR SETTINGS. THE CHOICES YOU MAKE CAN CAUSE NON-RECOMMENDED OR UNINTENDED OPERATION OR NON-OPERATION OF YOUR PRODUCTS AND SERVICES AND ANY CONNECTED EQUIPMENT OR SYSTEMS. YOU ASSUME ALL LIABILITY FOR ANY DAMAGES AND LOSSES CAUSED BY, OR RELATED TO, THE CHOICES YOU MAKE FOR THE PARTICULAR SETTINGS FOR THE PRODUCTS AND SERVICES, AND SETTING OR CHANGING DEFAULTS.

(a) KHI BẠN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH HOẶC CHỌN CÀI ĐẶT KHÁC. VIỆC LỰA CHỌN CẤU HÌNH CÀI ĐẶT CÓ THỂ DẪN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC NHƯ KHUYẾN NGHỊ HOẶC KHÔNG NHƯ MONG MUỐN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ HAY BẤT KỲ THIẾT BỊ HOẶC HỆ THỐNG CÓ KẾT NỐI VỚI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ. BẠN CHỊU MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI VÀ TỔN THẤT GÂY RA BỞI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LỰA CHỌN BẠN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC CÀI ĐẶT CỤ THỂ CHO SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ VÀ CÀI ĐẶT HOẶC THAY ĐỔI MẶC ĐỊNH.

(b) YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT SOME OF THE PRODUCTS AND SERVICES ARE NOTIFICATION, SIGNALLING AND DETECTION PRODUCTS AND SERVICES. THOSE PRODUCTS AND SERVICES DO NOT ELIMINATE OCCURRENCES OF EVENTS, SUCH AS FIRES, FLOODS, BURGLARIES, ROBBERIES, AND MEDICAL ISSUES. FURTHER, YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THOSE PRODUCTS AND SERVICES MAY NOT AVERT OR MINIMISE SUCH OCCURRENCES OF EVENTS, OR THEIR CONSEQUENCES, AND, THEREFORE, DIGICOM MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR REPRESENTATION (INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE) THAT THOSE PRODUCTS AND SERVICES WILL SO AVERT OR MINIMISE SUCH OCCURRENCES OF EVENTS, OR THEIR CONSEQUENCES.

(b) BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG MỘT SỐ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ LÀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NHẬN/GỬI THÔNG BÁO, BÁO HIỆU VÀ CẢM BIẾN. CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐÓ KHÔNG THỂ LOẠI BỎ KHẢ NĂNG PHÁT SINH CÁC SỰ CỐ NHƯ HỎA HOẠN, LŨ LỤT, TRỘM CẮP, CƯỚP BÓC VÀ Y TẾ. HƠN NỮA, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA DIGICOM KHÔNG THỂ NGĂN CHẶN HOẶC GIẢM THIỂU CÁC SỰ KIỆN HOẶC HẬU QUẢ CỦA CHÚNG, VÀ DO ĐÓ, DIGICOM KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP (BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ) RẰNG NHỮNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐÓ SẼ NGĂN CHẶN HOẶC GIẢM THIỂU NHỮNG SỰ KIỆN NHƯ VẬY, HOẶC HẬU QUẢ MÀ NHỮNG SỰ KIỆN NÀY GÂY RA.

10. Waiver of Subrogation
10. Miễn trừ trách nhiệm thay thế

You should protect against any risk of loss with the appropriate insurance coverage, and you are responsible for obtaining all insurance coverage you believe is necessary. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW AND THE APPLICABLE POLICY OR POLICIES OF INSURANCE YOU OBTAIN AND MAINTAIN, YOU RELEASE DIGICOM AND ITS LICENSORS AND SUPPLIERS FROM ALL LIABILITY FOR ANY LOSS, OCCURRENCE, EVENT OR CONDITION COVERED BY YOUR INSURANCE.

Bạn nên bảo mua bảo hiểm cho những tổn thất có thể xảy ra, và bạn có trách nhiệm mua các loại bảo hiểm mà bạn tin là cần thiết. TRONG KHUÔN KHỔ CHO PHÉP CỦA CÁC QUY ĐINH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM BẠN ĐƯỢC HƯỞNG, BẠN MIỄN TRỪ CHO DIGICOM VÀ ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA DIGICOM KHỎI MỌI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT, SỰ CỐ, SỰ KIỆN HOẶC HOÀN CẢNH NÀO ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA BẠN CHI TRẢ.

11. Limitation of Liability
11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Nothing in these Terms and, in particular, within this “Limitation of Liability” clause, shall be interpreted or construed to limit or exclude liability that cannot be so limited or excluded under applicable law.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này, và đặc biệt là nội dung trong điều khoản "Giới hạn trách nhiệm" này, được phép hiểu nhằm hạn chế hoặc loại trừ các trách nhiệm pháp lý vốn không thể bị giới hạn hoặc bị loại trừ theo các quy định pháp luật có liên quan.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN ADDITION TO THE WARRANTY AND OTHER DISCLAIMERS IN THESE TERMS, IN NO EVENT WILL (A) DIGICOM BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DAMAGES FOR LOST DATA OR LOST PROFITS ARISING FROM OR RELATING TO THE SERVICES OR THE PRODUCTS, EVEN IF DIGICOM KNEW, OR SHOULD HAVE KNOWN, OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND (B) DIGICOM’S TOTAL CUMULATIVE LIABILITY FOR ANY DIRECT DAMAGES, PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, LOSS OF LIFE OR ANY OTHER DAMAGES NOT EXCLUDED OR PRECLUDED PURSUANT TO (A) ABOVE, ARISING FROM OR RELATED TO THE SERVICES OR THE PRODUCTS, WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED TO AN AMOUNT NEVER TO EXCEED TWO (2) TIMES THE FEES ACTUALLY PAID BY YOU TO DIGICOM OR DIGICOM’S AUTHORISED RESELLER FOR THE SERVICES OR THE PRODUCT AT ISSUE IN THE PRIOR 12 MONTHS (IF ANY). DIGICOM DISCLAIMS ALL LIABILITY OF ANY KIND OF DIGICOM’S LICENSORS AND SUPPLIERS. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL DIGICOM BE LIABLE IN ANY WAY FOR ANY CONTENT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT OR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED IN CONNECTION WITH USE OF, OR EXPOSURE TO, ANY CONTENT POSTED, EMAILED, ACCESSED, TRANSMITTED OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICES.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO ĐẢM VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM KHÁC TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, (A) DIGICOM KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI MANG TÍNH GIÁN TIẾP, PHÁI SINH, MANG TÍNH RĂN ĐE LÀM GƯƠNG, ĐẶC BIỆT HOẶC NGẪU NHIÊN NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC MẤT LỢI NHUẬN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI DIGICOM BIẾT, HOẶC PHẢI BIẾT, VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ (B) TỔNG MỨC TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY CỦA DIGICOM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, THIỆT HẠI TÀI SẢN , THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, CHẾT NGƯỜI HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC KHÔNG BỊ LOẠI TRỪ HOẶC KHÔNG NẰM TRONG MỤC (A) Ở TRÊN, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM, CHO DÙ THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC THEO CHẾ ĐỊNH KHÁC, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG MỨC KHÔNG QUÁ HAI (2) LẦN CÁC KHOẢN PHÍ MÀ BẠN THỰC SỰ ĐÃ TRẢ CHO DIGICOM HOẶC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA DIGICOM ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG 12 THÁNG TRƯỚC ĐÓ (NẾU CÓ). DIGICOM TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM CỦA TẤT CẢ ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA DIGICOM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, DIGICOM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI, LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TIẾP XÚC VỚI NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG , GỬI QUA EMAIL, TRUY CẬP, TRUYỀN HOẶC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THIS LIMITATION OF LIABILITY IN THIS SECTION 11 SHALL APPLY EVEN IF DIGICOM IS FOUND LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE DUE TO BREACH OF CONTRACT, BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED OR LIMITED WARRANTY, NEGLIGENCE OF ANY KIND OR DEGREE, STRICT PRODUCT LIABILITY, SUBROGATION, INDEMNIFICATION OR CONTRIBUTION, OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY. HOWEVER, THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO ANY WILFUL, WANTON, INTENTIONAL OR RECKLESS MISCONDUCT OF DIGICOM OR GROSS NEGLIGENCE OF DIGICOM IN THOSE COUNTRIES THAT DO NOT PERMIT LIMITATION OF LIABILITY FOR GROSS NEGLIGENCE.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG PHẦN 11 NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI DIGICOM CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH, SƠ SUẤT Ở BẤT KỲ LOẠI HOẶC MỨC ĐỘ NÀO, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, THẾ QUYỀN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, BỒI THƯỜNG HOẶC ĐÓNG GÓP, HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC TRÊN LÝ THUYẾT. TUY NHIÊN, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ HÀNH VI CỐ Ý, CÓ CHỦ ĐÍCH HOẶC LIỀU LĨNH LÀM TRÁI NÀO CỦA DIGICOM HOẶC SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG CỦA DIGICOM Ở NHỮNG QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG.

12. Fees and Payment
12. Phí và thanh toán

Certain Services may be provided for a fee. You shall pay all applicable fees in connection with the Services selected by you in accordance with the Terms of Sale.

Một số dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn trả một khoản phí. Bạn sẽ cần thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng liên quan đến Dịch vụ do bạn chọn theo Điều khoản bán hàng của nhà cung cấp.

13. DISPUTE RESOLUTION
13. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

If either of us intends to seek settlement of a dispute, that party must provide the other with notice in writing. The notice to Digicom should be sent to: Digicom Legal Department, 18/F VTC Building, 23 Lac Trung St., Hanoi, Vietnam. Digicom will send notice to you at the email and/or mailing addresses associated with your account. Your notice to Digicom must (a) provide your name, mailing address, and email address; (b) describe the dispute; and (c) state the relief you are requesting. If we are unable to reach an agreement to resolve the dispute within 60 days after the notice is received, you or we may refer the dispute to the competent Court for settlement in accordance with the applicable law[NBH21] .

Nếu một trong hai bên có ý định tìm kiếm giải quyết tranh chấp, bên đó phải cung cấp cho bên kia thông báo bằng văn bản. Thông báo gửi cho Digicom sẽ được gửi đến: Phòng Pháp lý Digicom, Tầng 18 Tòa nhà VTC, 23 Lạc Trung, Hà Nội, Việt Nam. Digicom sẽ gửi thông báo cho bạn theo địa chỉ email và/hoặc địa chỉ thư trên tài khoản của bạn. Thông báo của bạn cho Digicom phải (a) cung cấp tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email của bạn; (b) mô tả tranh chấp; và (c) nêu rõ mức hỗ trợ mà bạn đang yêu cầu. Nếu chúng tôi không thể đạt được một thỏa thuận để giải quyết tranh chấp trong vòng 60 ngày sau khi nhận được thông báo, bạn hoặc chúng tôi có thể chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo luật hiện hành.

14. General
14. Các điều khoản khác

(a) Changes to These Terms. Digicom reserves the right to make changes to these Terms. Digicom will post notice of changes to any one or more of the following: this page, a Site, Web Apps, or Mobile Apps. You should ensure that you have read and agree with the most recent Terms when you use the Services and Products. Continued use of the Services and Products following notice of such changes shall indicate your acknowledgment of such changes and agreement to be bound by the revised Terms. IF YOU DO NOT AGREE WITH ANY OF THE CHANGES TO ANY OF THE TERMS, THESE TERMS SHALL BE UNCHANGED[NBH22] .

(a) Thay đổi điều khoản sử dụng. Digicom có quyền thay đổi các điều khoản này. Digicom sẽ đăng thông báo về những thay đổi trên các phương tiện như: trang Điều khoản sử dụng này, Trang web, Ứng dụng web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc và đồng ý với các Điều khoản gần đây nhất khi bạn sử dụng các Dịch vụ và Sản phẩm. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm sau khi có thông báo thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi và bị ràng buộc bởi những Điều khoản đã sửa đổi. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO THÌ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ KHÔNG BỊ THAY ĐỔI.

(b) Governing Law. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with it shall be governed and construed accordance with Vietnamese law.

(b) Luật áp dụng. Các Điều khoản này và bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến nó sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

(c) Protection of Confidentiality and Intellectual Property Rights. Notwithstanding the foregoing, Digicom may seek injunctive or other equitable relief to protect its confidential information and intellectual property rights or to prevent loss of data or damage to its servers in any court of competent jurisdiction.

(c) Bảo vệ quyền bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, Digicom có thể yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp khác tương tự để bảo vệ bí mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ hoặc ngăn chặn mất dữ liệu hoặc hư hại cho máy chủ của mình tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

(d) Entire Agreement/Severability. These Terms constitute the entire agreement between you and Digicom regarding the use of the Services and purchase of the Products. Any failure by Digicom to exercise or enforce any right or provision of these Terms shall not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. If any provision of these Terms is, for any reason, held to be invalid or unenforceable, the other provisions of these Terms will be unimpaired and the invalid or unenforceable provision will be deemed modified so that it is valid and enforceable to the maximum extent permitted by law. Neither party is an agent or partner of the other party.

(d) Thỏa thuận toàn bộ/Tính tách rời. Các Điều khoản này cấu thành thỏa thuận toàn bộ giữa bạn và Digicom về việc mua Sản phẩm và sử dụng Dịch vụ. Việc Digicom không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản sử dụng sẽ không có nghĩa là Digicom từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Tiêu đề của các mục trong Điều khoản sử dụng này chỉ để thuận tiện cho việc tra cứu và không có tác động về pháp lý hoặc hợp đồng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng, vì bất kỳ lý do gì, bị coi là vô hiệu hoặc không thi hành được thì các điều khoản khác của Điều khoản sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực thi sẽ được coi là sửa đổi cho có hiệu lực và có thể thi hành được trong phạm vi tối đa được phép theo luật. Không bên nào là người đại diện theo uỷ quyền hoặc là đối tác hợp tác kinh doanh của bên kia.

(e) Survivability. The obligations in Sections 3(d) and (e), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 and 14 will survive any expiration or termination of these Terms.

(e) Hiệu lực sau khi chấm dứt. Nghĩa vụ nêu tại các Mục 3 (d) và (e), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 và 14 sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi các Điều khoản này đã hết hạn hoặc bị chấm dứt.

(f) Assignment. These Terms, and any associated rights or obligations, may not be assigned or otherwise transferred by you without Digicom’s prior written consent. These[NBH23] Terms are binding upon any permitted assignee.

(f) Chuyển giao. Các Điều khoản này và mọi quyền hoặc nghĩa vụ liên quan, không được phép chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Digicom. Điều khoản sử dụng này ràng buộc với bên được chuyển giao hợp lệ.

(g) Notifications. Digicom may provide notifications to you as required by law, or for marketing or other purposes, via (at its option) email to the primary email associated with your Account, mobile notifications, hard copy or posting of such notice on thingnet.vn. Digicom is not responsible for any automatic filtering that you or your network provider may apply to email notifications. Digicom recommends adding @thingnet.vn email addresses to your email address book to help ensure that you receive email notifications from Digicom.

(g) Thông báo. Digicom có thể cung cấp thông báo cho bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc để tiếp thị hoặc các mục đích khác, qua email (tùy theo nhu cầu) tới email chính được liên kết với Tài khoản, thông báo trên thiết bị di động, bản in ra giấy hoặc đăng thông báo như vậy trên thingnet.vn. Digicom không chịu trách nhiệm về bất kỳ bộ lọc tự động nào mà bạn hoặc nhà cung cấp mạng của bạn có thể áp dụng cho các thông báo qua email. Digicom khuyến cáo bạn thêm địa chỉ email @thingnet.vn vào sổ địa chỉ email của bạn để giúp đảm bảo rằng bạn nhận được thông báo qua email từ Digicom.

(h) Disclosures. Please see here[vth24] for Digicom’s address.

(h) Tiết lộ thông tin. Xem thông tin địa chỉ của Digicom tại đây.

(i) Copyright/Trademark Information. Copyright © 2018-2023, Digicom, Co. All rights reserved. All trademarks, logos and service marks (“Marks”) displayed on the Services are the property of Digicom or of their respective holders. You are not permitted to use any of the Marks without the applicable prior written consent of Digicom or such respective holders. Digicom [NBH225] is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this or in related documents.

(i) Bản quyền / Thông tin nhãn hiệu. Bản quyền © 2018-2023, Digicom, Co. Mọi quyền được bảo lưu. Tất cả các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (“Nhãn hiệu”) được hiển thị trên Dịch vụ là tài sản của Digicom hoặc của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Digicom hoặc các chủ sở hữu tương ứng. Digicom không chịu trách nhiệm về lỗi in ấn hoặc đồ họa có thể xuất hiện trong tài liệu này hoặc trong tài liệu liên quan.

[a1]Theo quy định, đây được coi là website thương mại điện tử bán hàng (Điều 25.1 Nghị định 52/2013/NĐ-CP). Theo đó, Digicom cần thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website theo Mục II Thông tư 47/2014/TT-BTTTT và tuân thủ các quy định về các thông tin cung cấp trên website (người sở hữu website; hàng hóa, dịch vụ; điều kiện giao dịch chung; ….)

Hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2015/NĐ-CP)

[a2]Theo quy định về ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Thông tư 59/2015/TT-BCT (sửa đổi bởi Thông tư 21/2018/TT-BCT), Digicom cần thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký ứng dụng di động theo Chương II của Thông tư này.

Hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2015/NĐ-CP)

[a3]Vina Legal không thấy bản “Thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối” nào kèm theo Điều khoản dịch vụ này (nội dung được linked tại đây được hiểu rằng không phải là của Digicom).

Trường hợp Digicom muốn dẫn chiếu đến thỏa thuận giấy phép người dùng cuối tại đây, Digicom cần phải lưu ý rằng thỏa thuận đó sẽ trở thành bộ phận không tách rời đối với điều khoản dịch vụ này và đồng thời phải tuân thủ các quy định của Luật sở hữu trí tuệ; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định liên quan

[a4]Vina Legal không thấy bản “Chính sách bảo mật trang web” và “Tuyên bố về quyền riêng tư” nào kèm theo Điều khoản dịch vụ này (nội dung được linked tại đây được hiểu rằng không phải là của Digicom).

Trường hợp Digicom muốn dẫn chiếu đến điều khoản bán hàng tại đây, Digicom cần phải lưu ý rằng thỏa thuận đó sẽ trở thành bộ phận không tách rời đối với điều khoản dịch vụ này và đồng thời phải tuân thủ các quy định

của Luật an toàn thông tin mạng; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định liên quan

[NBH5]Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Luật bảo vệ người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung với nội dung cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thỏa thuận trước với người tiêu dùng sẽ không có hiệu lực. Do vậy, Vina Legal đã sửa đổi lại điều khoản này để phù hợp quy định pháp luật.

[vth6]Điều 19 Luật an toàn thông tin mạng quy định: “Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng.”

Do đó, nếu xảy ra sự cố và có chứng cứ chứng minh rằng Digicom đã không triển khai biện pháp bảo mật theo đúng tiểu chuẩn, quy chuẩn thì vẫn có thể bị xử lý vi phạm hành chính (Điều 82 Nghị định 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 124/2015/NĐ-CP) và bồi thường thiệt hại nếu có.

[NBH7]Theo quy định tại Khoản 1 Điều 428 Bộ luật Dân sự, một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Luật bảo vệ người tiêu dùng, điều khoản chung có nội dung cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn phương thay đổi điều kiện hợp đồng đã thỏa thuận trước sẽ không có hiệu lực.

[vth8]Theo quy định tại Điều 16.1 Luật bảo vệ người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung có nội dung “Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng theo quy định của pháp luật” sẽ không có hiệu lực. Vina Legal đã sửa đổi lại điều khoản này để phù hợp với quy định của luật.

[vth9]Theo quy định tại Điều 16.1.h Luật bảo vệ người tiêu dùng, điều khoản có nội dung “Bắt buộc người tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ ngay cả khi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không hoàn thành nghĩa vụ của mình” sẽ bị coi là vô hiệu.

[NBH10]Bản tiếng Việt không có nội dung này.

[NBH11]Bản tiếng Việt không có nội dung này.

[NBH12]Bản tiếng Việt có nội dung hơi khác so với bản tiếng Anh

[NBH13]Bản tiếng Việt không có nội dung này.

[NBH14]Đây là nội dung mang tính chuyên ngành. Digicom cần kiểm tra các quy định có liên quan của Việt Nam về việc sản xuất, phân phối các thiết bị báo khói/báo Carbon Monoxide. Thông thường, đơn vị sản xuất và phân phối thiết bị phải đảm bảo các thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc (nếu có) của Việt Nam. Nếu Digicom phải chịu trách nhiệm về việc các thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc tại Việt Nam thì điều khoản loại trừ trách nhiệm này của Digicom sẽ không có hiệu lực.

[NBH15]Bản tiếng Việt không có nội dung này.

[NBH16]Quy định này làm loại bỏ quyền lợi chính đáng của khách hàng nên sẽ không có hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 406 Bộ luật Dân sự. Bên cạnh đó, quy định này được soạn thảo vì lợi ích của bên thứ ba chứ không phải vì lợi ích của Digicom.

[NBH17]Bản dịch tiếng Việt có nội dung hơi khác.

[NBH18]Hợp đồng này điều chỉnh mối quan hệ giữa Digicom và khách hàng của mình. Hợp đồng này không điều chỉnh mối quan hệ giữa Kho ứng dụng và khách hàng. Nội dung của đoạn cuối tạo ra sự chồng chéo giữa Hợp đồng này và Hợp đồng giữa Kho ứng dụng với khách hàng. Do vậy, nên xóa bỏ đoạn cuối.

[NBH19]Theo quy định tại khoản 3 Điều 406 Bộ luật Dân sự, trong trường hợp điều kiện giao dịch chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì quy định này không có hiệu lực. Căn cứ quy định này, Vina Legal sửa đổi lại nội dung điều khoản theo hướng xóa bỏ các nội dung mang tính tăng trách nhiệm một cách bất hợp lý cho Khách hàng.

[NBH20]Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Thương mại, bên bán không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; bên bán phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán.

[NBH21]Theo quy định tại Điều 38 Luật bảo vệ người tiêu dùng, trong trường hợp điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đưa vào điều kiện giao dịch chung thì khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng là cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác. Như vậy, khách hàng cá nhân không bị ràng buộc bởi điều khoản trọng tài. Do vậy, nên sửa điều khoản này theo hướng lựa chọn Tòa án có thẩm quyền là nơi giải quyết tranh chấp phát sinh.

[NBH22]Theo quy định tại Điều 16.1(c) Luật bảo vệ người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung có nội dung cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thỏa thuận trước với người tiêu dùng sẽ bị vô hiệu.

[NBH23]Theo quy định tại Điều 16.1(i) điều kiện giao dịch chung có nội dung cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không được người tiêu dùng đồng ý sẽ không có hiệu lực.

[vth24] địa chỉ website được linked tại đây không phải là của Digicom?

[NBH225]Theo quy định tại Điều 16.1.đ Luật bảo vệ người tiêu dùng, điều khoản này có thể bị xem là không có hiệu lực vì đã “Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

End User License Agreement
Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

By using the software (“Product Software”) that is embedded on the Digicom product (“Product”), you agree to the terms of this End User License Agreement (“EULA”) between you and Digicom Co. Ltd. (“Digicom” or “we”). IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU MAY NOT USE THE PRODUCT SOFTWARE AND YOU MAY CHOOSE TO PROMPTLY RETURN THE PRODUCT. Your use of (a) the website located at thingnet.vn and thingnet.vn sub-domains (each, a “Site”), (b) services through the Site (and any updates thereto) (“Site Services”), and (c) certain software that may be downloaded to your mobile device (and any updates thereto) (“Mobile Software”) is governed by the Terms of Service. This EULA does not govern your use of the Site, Site Services, or Mobile Software, or your purchase of the Product (excluding the Product Software).

Khi sử dụng phần mềm (“Phần mềm”) được nhúng trên sản phẩm Digicom (“Sản phẩm”), bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (“EULA”) giữa bạn và Công ty Digicom ("Digicom" hay "chúng tôi "). NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA EULA NÀY, BẠN CÓ THỂ KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM SẢN PHẨM VÀ BẠN CÓ THỂ TRẢ LẠI SẢN PHẨM. Việc bạn sử dụng (a) trang web đặt tại thingnet.vn và các tên miền phụ ("Trang web"), (b) các dịch vụ thông qua Trang web (và bất kỳ cập nhật nào sau đó) ("Dịch vụ Trang web") và (c) một số phần mềm nhất định có thể được tải xuống thiết bị di động của bạn (và bất kỳ cập nhật nào sau đó) (“Phần mềm Di động”) chịu sự điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ. EULA này không chi phối việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ Trang web hoặc Phần mềm Di động hoặc việc mua Sản phẩm của bạn (không bao gồm Phần mềm).

This EULA governs your access and use of the Product Software. This EULA gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights in addition, which vary from jurisdiction to jurisdiction. The disclaimers, exclusions, and limitations of liability under this EULA will not apply to the extent prohibited by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or other rights, so those provisions of this EULA may not apply to you.

EULA này điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng Phần mềm của bạn. EULA này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền hợp pháp khác ngoài việc thay đổi từ thẩm quyền cho đến thẩm quyền. Tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ và hạn chế trách nhiệm theo EULA này sẽ không áp dụng trong phạm vi bị pháp luật hiện hành cấm. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả hoặc các quyền khác, vì vậy các quy định của EULA này có thể không áp dụng cho bạn

THIS IS A LEGAL AGREEMENT. BY ACCESSING AND USING THE PRODUCT SOFTWARE, YOU ARE ACCEPTING AND AGREEING TO THIS EULA ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY YOU REPRESENT IN CONNECTION WITH THE ACCESS. YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU HAVE THE RIGHT, AUTHORITY, AND CAPACITY TO ACCEPT AND AGREE TO THIS EULA ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY YOU REPRESENT. YOU REPRESENT THAT YOU ARE OF SUFFICIENT LEGAL AGE IN YOUR JURISDICTION OR RESIDENCE TO USE OR ACCESS THE PRODUCT SOFTWARE AND TO ENTER INTO THIS EULA. IF YOU DO NOT AGREE WITH ANY OF THE PROVISIONS OF THESE TERMS, YOU SHOULD CEASE ACCESSING OR USING THE PRODUCT SOFTWARE.

ĐÂY LÀ MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ. BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM SẢN PHẨM, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI EULA NÀY THAY MẶT CHO CHÍNH BẠN HOẶC PHÁP NHÂN MÀ BẠN ĐẠI DIỆN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TRUY CẬP. BẠN TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN CÓ QUYỀN, THẨM QUYỀN VÀ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI EULA NÀY THAY MẶT CHO CHÍNH BẠN HOẶC PHÁP NHÂN MÀ BẠN ĐẠI DIỆN. BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN ĐỦ TUỔI HỢP PHÁP TRONG KHU VỰC PHÁP LÝ HOẶC NƠI CƯ TRÚ CỦA BẠN ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP PHẦN MỀM VÀ CHẤP NHẬN EULA NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN NÊN NGỪNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

AS DESCRIBED BELOW, SECTION 9 DESCRIBES IMPORTANT LIMITATIONS OF THE PRODUCT SOFTWARE AND RELATED SERVICES, ESPECIALLY IN CONNECTION WITH LIFE SAFETY AND CRITICAL USES. PLEASE READ THESE DISCLOSURES CAREFULLY, AS YOU ARE ACKNOWLEDGING THEM AND ACCEPTING THEM.

NHƯ MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY, ĐIỀU KHOẢN 9 MÔ TẢ CÁC HẠN CHẾ QUAN TRỌNG CỦA PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG AN TOÀN SINH MẠNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG KHÁC. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN NÀY, VÌ BẠN ĐANG THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CHÚNG.

1. License.
1. Cấp phép.

Subject to the terms of this EULA, we grants to you a limited and nonexclusive license (without the right to sublicense) to execute one (1) copy of the Product Software, in executable object code form only, solely on the Product that you own or control and solely for use in conjunction with the Product for your personal, non-commercial purposes.

Theo các điều khoản của EULA này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn và không độc quyền (không có quyền cấp phép phụ) để chạy một (1) bản sao của Phần mềm, trong định dạng của mã thực thi, chỉ trên Sản phẩm mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và chỉ sử dụng kết hợp với Sản phẩm cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

2. Restrictions.
2. Hạn chế.

You agree not to, and you will not permit others to, (a) license, sell, rent, lease, assign, distribute, transmit, host, outsource, disclose or otherwise commercially exploit the Product Software or make the Product Software available to any third party, (b) copy or use the Product Software for any purpose other than as permitted in Section 1, (c) use any portion of the Product Software on any device or computer other than the Product that you own or control, (d) remove or alter any trademark, logo, copyright or other proprietary notices, legends, symbols or labels in the Product Software, or (e) modify, make derivative works of, disassemble, reverse compile or reverse engineer any part of the Product Software. You may not release the results of any performance or functional evaluation of any of the Product Software to any third party without prior written approval of Digicom for each such release.

Bạn đồng ý không, và bạn sẽ không cho phép người khác, (a) cấp phép, bán, cho thuê, cho thuê, chuyển nhượng, truyền, lưu trữ, thuê ngoài, tiết lộ hoặc khai thác thương mại Phần mềm hoặc cung cấp Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào, (b) sao chép hoặc sử dụng Phần mềm cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục được phép trong Phần 1, (c) sử dụng bất kỳ phần nào của Phần mềm trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào khác với Sản phẩm mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, (d) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ nhãn hiệu, logo, bản quyền hoặc các thông báo độc quyền, ký hiệu, biểu tượng hoặc nhãn mác nào khác trong Phần mềm hoặc (e) sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, dịch mã nguồn, biên dịch ngược hoặc dịch ngược thiết kế với bất kỳ phần nào của Phần mềm. Bạn không được cung cấp kết quả đánh giá hiệu suất hay chức năng của Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Digicom.

3. Automatic Software Updates.
3. Cập nhật phần mềm tự động.

Nest may from time to time develop patches, bug fixes, updates, upgrades and other modifications to improve the performance of the Product Software and related services (“Updates”). These may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent. You consent to this automatic update. If you do not want such Updates, your remedy is to stop using the Product. If you do not cease using the Product, you will receive Updates automatically. You acknowledge that you may be required to install Updates to use the Product and the Product Software and you agree to promptly install any Updates Nest provides. Your continued use of the Product is your agreement to this EULA.

Digicom có thể phát triển các bản vá, sửa lỗi, cập nhật, nâng cấp và các sửa đổi khác để cải thiện hiệu suất của Phần mềm Sản phẩm và các dịch vụ liên quan (“Cập nhật”). Cập nhật có thể được cài đặt tự động mà không cung cấp bất kỳ thông báo bổ sung hoặc nhận được bất kỳ sự đồng ý bổ sung nào. Bạn đồng ý với bản cập nhật tự động này. Nếu bạn không muốn Cập nhật như vậy, biện pháp khắc phục của bạn là ngừng sử dụng Sản phẩm. Nếu bạn không ngừng sử dụng Sản phẩm, bạn sẽ nhận được Cập nhật tự động. Bạn xác nhận rằng bạn có thể được yêu cầu cài đặt Bản cập nhật để sử dụng Sản phẩm và Phần mềm và bạn đồng ý cài đặt kịp thời bất kỳ Cập nhật nào do Digicom cung cấp. Việc bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm là sự đồng ý của bạn với EULA này.

4. Ownership.
4. Quyền sở hữu.

The Product Software and all worldwide copyrights, trade secrets, and other intellectual property rights therein are the exclusive property of Digicom and its licensors. Digicom and its licensors reserve all rights in and to the Product Software not expressly granted to you in this EULA. The Product Software (and all copies thereof) is licensed to you, not sold, under this EULA. There are no implied licenses in this EULA. All suggestions or feedback provided by you to Digicom with respect to the Product Software shall be Digicom’ property. Digicom may use, copy, modify, publish, or redistribute the submission and its contents for any purpose and in any way without any compensation to you. You also agree that Digicom does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to Digicom, developed by its employees, or obtained from other sources.

Phần mềm và bản quyền, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong đó là tài sản độc quyền của Digicom và các đơn vị được cấp phép của Digicom. Digicom và đơn vị được cấp phép bảo lưu tất cả các quyền trong và đối với Phần mềm không được cấp phép cho bạn trong EULA này. Với EULA này, Phần mềm (và tất cả các bản sao của chúng) được cấp phép chứ không được bán cho bạn. EULA không ngụ ý nào về việc cấp phép. Tất cả các đề xuất hoặc phản hồi do bạn cung cấp cho Digicom liên quan đến Phần mềm sẽ là tài sản của Digicom. Digicom có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản hoặc phân phối lại nội dung gửi và nội dung của nó cho bất kỳ mục đích nào và theo bất kỳ cách nào mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn. Bạn cũng đồng ý rằng Digicom không từ bỏ bất kỳ quyền nào để sử dụng các ý tưởng tương tự hoặc có liên quan mà Digicom đã phát triển, được phát triển bởi nhân viên của mình hoặc thu được từ các nguồn khác.

5. Open Source.
5. Mã nguồn mở.

Certain items of software included with the Product Software are subject to “open source” or “free software” licenses (“Open Source Software”). Some of the Open Source Software is owned by third parties. The Open Source Software is not subject to the terms and conditions of this EULA. Instead, each item of Open Source Software is licensed under the terms of the end user license that accompanies such Open Source Software. Nothing in this EULA limits your rights under, or grants you rights that supersede, the terms and conditions of any applicable end user license for the Open Source Software. If required by any license for particular Open Source Software, Digicom makes such Open Source Software, and Digicom’ modifications to that Open Source Software, available by written request to Digicom.

Một số phần mềm nhất định đi kèm với Phần mềm Sản phẩm phải tuân theo giấy phép “nguồn mở” hoặc “phần mềm miễn phí” (“Phần mềm nguồn mở”). Một số phần mềm nguồn mở thuộc sở hữu của bên thứ ba. Phần mềm nguồn mở không tuân theo các điều khoản và điều kiện của EULA này. Thay vào đó, mỗi mục của Phần mềm nguồn mở được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép người dùng cuối đi kèm với Phần mềm nguồn mở đó. Không có điều khoản nào trong EULA này giới hạn quyền hoặc cấp thêm cho bạn quyền có thể thay thế các điều khoản và điều kiện của giấy phép người dùng cuối hiện hành của Phần mềm nguồn mở. Theo yêu cầu bởi giấy phép Phần mềm nguồn mở, Digicom sẽ cung cấp Phần mềm nguồn mở và các sửa đổi của Digicom đối với Phần mềm nguồn mở đó, khi có yêu cầu bằng văn bản.

6. Term and Termination.
6. Thời hạn và chấm dứt hợp đồng.

This EULA and the license granted hereunder are effective on the date you first use the Product Software or Product and shall continue for as long as you own the Product, unless this EULA is terminated under this section. Digicom may terminate this EULA at any time if you fail to comply with any term(s) hereof. You may terminate this EULA effective immediately upon written notice to Digicom. Upon termination of this EULA, the license granted hereunder will terminate and you must stop all use of the Product Software, but the terms of Sections 2 through 18 (inclusive) will remain in effect, after any such termination.

EULA này và giấy phép được cấp dưới đây có hiệu lực khi bạn bắt đầu sử dụng Sản phẩm hoặc Phần mềm và sẽ tiếp tục có hiệu lực khi bạn còn sở hữu Sản phẩm, trừ khi EULA này được chấm dứt theo điều khoản dưới đây. Digicom có thể chấm dứt EULA này bất kỳ lúc nào nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này. Bạn có thể chấm dứt EULA này ngay lập tức khi có thông báo bằng văn bản cho Digicom. Khi chấm dứt EULA này, giấy phép được cấp dưới đây sẽ chấm dứt và bạn phải ngừng tất cả việc sử dụng Phần mềm Sản phẩm, nhưng các điều khoản từ Mục 2 đến hết Mục 18 sẽ vẫn có hiệu lực, kể cả sau khi chấm dứt cấp phép.

7. Warranty Disclaimer.
7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm.

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, DIGICOM PROVIDES THE PRODUCT SOFTWARE “AS-IS” AND DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS. DIGICOM DOES NOT GUARANTEE ANY SPECIFIC RESULTS FROM THE USE OF THE PRODUCT SOFTWARE. DIGICOM MAKES NO WARRANTY THAT THE PRODUCT SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED, FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL CODE, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DIGICOM CUNG CẤP PHẦN MỀM SẢN PHẨM “NGUYÊN TRẠNG” VÀ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN. DIGICOM KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM. DIGICOM KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM SẢN PHẨM SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC MÃ ĐỘC HẠI KHÁC, LUÔN HOẠT ĐỘNG KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

YOU USE ALL PRODUCT INFORMATION (AS DEFINED BELOW), THE PRODUCT SOFTWARE, AND THE PRODUCT AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR (AND DIGICOM DISCLAIMS) ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, OR DAMAGES RESULTING FROM YOUR USE OF THE PRODUCT INFORMATION, PRODUCT SOFTWARE, OR PRODUCT.

BẠN SỬ DỤNG TẤT CẢ THÔNG TIN SẢN PHẨM (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI), PHẦN MỀM VÀ SẢN PHẨM VỚI QUYẾT ĐỊNH VÀ SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH BẠN. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ (VÀ DIGICOM TỪ CHỐI) MỌI TỔN THẤT, TRÁCH NHIỆM HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA DO BẠN SỬ DỤNG THÔNG TIN SẢN PHẨM, PHẦN MỀM HOẶC SẢN PHẨM.

8. Limitation of Liability
8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Nothing in this EULA and in particular within this "Limitation of Liability" clause shall attempt to exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

Không có điều khoản nào trong EULA, và đặc biệt là nội dung trong điều khoản "Giới hạn trách nhiệm" này, được phép hiểu nhằm hạn chế hoặc loại trừ các trách nhiệm pháp lý vốn không thể bị giới hạn hoặc bị loại trừ theo các quy định pháp luật có liên quan.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN ADDITION TO THE ABOVE WARRANTY DISCLAIMERS, IN NO EVENT WILL (A) DIGICOM BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING ANY DAMAGES FOR LOST DATA OR LOST PROFITS, ARISING FROM OR RELATING TO THE PRODUCTS OR PRODUCT SOFTWARE, EVEN IF DIGICOM KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND (B) DIGICOM’ TOTAL CUMULATIVE LIABILITY ARISING FROM OR RELATED TO THE PRODUCTS AND PRODUCT SOFTWARE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE, EXCEED THE FEES ACTUALLY PAID BY YOU TO DIGICOM OR DIGICOM’S AUTHORIZED RESELLER FOR THE PRODUCT AT ISSUE IN THE PRIOR 12 MONTHS (IF ANY). THIS LIMITATION IS CUMULATIVE AND WILL NOT BE INCREASED BY THE EXISTENCE OF MORE THAN ONE INCIDENT OR CLAIM. DIGICOM DISCLAIMS ALL LIABILITY OF ANY KIND OF DIGICOM’ LICENSORS AND SUPPLIERS.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO ĐẢM VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM KHÁC TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, (A) DIGICOM KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI MANG TÍNH GIÁN TIẾP, PHÁI SINH, MANG TÍNH RĂN ĐE LÀM GƯƠNG, ĐẶC BIỆT HOẶC NGẪU NHIÊN NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC MẤT LỢI NHUẬN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI DIGICOM BIẾT, HOẶC PHẢI BIẾT, VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ (B) TỔNG MỨC TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY CỦA DIGICOM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, THIỆT HẠI TÀI SẢN , THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, CHẾT NGƯỜI HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC KHÔNG BỊ LOẠI TRỪ HOẶC KHÔNG NẰM TRONG MỤC (A) Ở TRÊN, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM, CHO DÙ THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC THEO CHẾ ĐỊNH KHÁC, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG MỨC KHÔNG QUÁ HAI (2) LẦN CÁC KHOẢN PHÍ MÀ BẠN THỰC SỰ ĐÃ TRẢ CHO DIGICOM HOẶC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA DIGICOM ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG 12 THÁNG TRƯỚC ĐÓ (NẾU CÓ). GIỚI HẠN NÀY LÀ CỘNG DỒN VÀ SẼ KHÔNG BỊ TĂNG THÊM KHI CÓ NHIỀU HƠN MỘT SỰ CỐ HOẶC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG. DIGICOM TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM CỦA TẤT CẢ ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA DIGICOM.

9. Limitations of Product Software
9. Hạn chế của phần mềm sản phẩm

You acknowledge that the Products and Product Software are not certified for emergency response. YOU UNDERSTAND THAT THE PRODUCTS AND PRODUCT SOFTWARE ARE NOT A THIRD-PARTY MONITORED EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM -- DIGICOM DOES NOT MONITOR EMERGENCY NOTIFICATIONS AND WILL NOT DISPATCH EMERGENCY AUTHORITIES TO YOUR HOME IN THE EVENT OF AN EMERGENCY. In addition, the Digicom Customer Care and Support contacts cannot be considered a lifesaving solution for people at risk in the home, and they are no substitute for emergency services. All life threatening and emergency events should be directed to the appropriate response services.

Bạn thừa nhận rằng Sản phẩm và Phần mềm không được chứng nhận cho công tác cứu hộ khẩn cấp. BẠN HIỂU RẰNG SẢN PHẨM VÀ PHẦN MỀM KHÔNG PHẢI LÀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO KHẨN CẤP ĐƯỢC THEO DÕI BỞI BÊN THỨ BA -- DIGICOM KHÔNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO VÀ SẼ KHÔNG CỬ CỨU HỘ TỚI NHÀ BẠN NGAY CẢ KHI CÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP XẢY RA. Ngoài ra, số Chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng của Digicom không thể được coi là giải pháp cứu sinh cho những người có nguy cơ rủi ro sống trong nhà, và những số liên lạc này không thay thế cho các dịch vụ khẩn cấp như 114. Tất cả các sự kiện khẩn cấp và đe dọa tính mạng cần được chuyển đến các dịch vụ ứng phó thích hợp.

The Product Software provides you information (“Product Information”) regarding the Products in your home. All Product Information is provided “as is” and “as available”. We cannot guarantee that it is correct or up to date. In cases where it is critical, accessing Product Information through the Product Software is not a substitute for direct access of the information in the home.

Phần mềm Sản phẩm cung cấp cho bạn thông tin (“Thông tin Sản phẩm”) về Sản phẩm trong nhà của bạn. Tất cả thông tin sản phẩm được cung cấp “nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó là chính xác hoặc cập nhật. Trong tình huống khẩn cấp, việc truy cập Thông tin Sản phẩm thông qua Phần mềm Sản phẩm không thay thế được việc truy cập trực tiếp thông tin trong nhà.

10. Confidentiality.
10. Thông tin bí mật.

“Confidential Information” shall mean the Product Software and all other information disclosed to you that Digicom characterizes as confidential at the time of its disclosure either in writing or orally, except for information which you can demonstrate: (a) is previously rightfully known to you without restriction on disclosure; (b) is or becomes, from no act or failure to act on your part, generally known in the relevant industry or public domain; (c) is disclosed to you by a third party as a matter of right and without restriction on disclosure; or (d) is independently developed by you without access to the Confidential Information. You shall use your best efforts to preserve and protect the confidentiality of the Confidential Information at all times, both during the term hereof and for a period of at least 3 years after termination of this EULA, provided, however, that any source code you receive shall be held in confidence in perpetuity. You shall not disclose, disseminate or otherwise publish or communicate Confidential Information to any person, firm, corporation or other third party without the prior written consent of Digicom. You shall not use any Confidential Information other than in the course of the activities permitted hereunder. You shall notify Digicom in writing immediately upon discovery of any unauthorized use or disclosure of Confidential Information or any other breach of this EULA, and will cooperate with Digicom in every reasonable way to regain possession of Confidential Information and prevent any further unauthorized use. If you are legally compelled to disclose any of the Confidential Information, then, prior to such disclosure, you will (i) immediately notify Digicom prior to such disclosure to allow Digicom an opportunity to contest the disclosure, (ii) assert the privileged and confidential nature of the Confidential Information, and (iii) cooperate fully with Digicom in protecting against any such disclosure and/or obtaining a protective order narrowing the scope of such disclosure and/or use of the Confidential Information. In the event such protection is not obtained, you shall disclose the Confidential Information only to the extent necessary to comply with the applicable legal requirements.

“Thông tin bí mật” có nghĩa là Phần mềm sản phẩm và tất cả các thông tin khác được tiết lộ cho bạn mà Digicom mô tả là bí mật tại thời điểm tiết lộ thông tin bằng văn bản hoặc bằng lời nói, trừ trường hợp bạn có thể chứng minh là thông tin này: (a) trước đây bạn đã biết mà không có hạn chế về tiết lộ thông tin; (b) đã hoặc đang được cung cấp công khai trong lĩnh vực công nghiệp liên quan mà không có sự tác động nào của bạn; (c) được một bên thứ ba cung cấp cho bạn một cách hợp pháp và không có hạn chế về tiết lộ thông tin; hoặc (d) được bạn phát triển độc lập mà không cần truy cập vào Thông tin bí mật. Bạn sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của bạn để bảo vệ Thông tin Bí mật mọi lúc, cả trong thời hạn này và trong thời gian ít nhất 3 năm sau khi chấm dứt EULA này, tuy nhiên, bất kỳ mã nguồn nào bạn nhận được sẽ phải được bảo vệ theo các điều khoản bảo mật vĩnh viễn, vô hạn định. Bạn không được tiết lộ, phổ biến hoặc phát hành hoặc trao đổi thông tin mật cho bất kỳ cá nhân, công ty, tập đoàn hoặc bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Digicom. Bạn không được sử dụng bất kỳ Thông tin Bí mật nào khác ngoài các hoạt động được cho phép dưới đây. Bạn sẽ thông báo cho Digicom bằng văn bản ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ Thông tin mật hoặc bất kỳ vi phạm nào khác của EULA này và sẽ hợp tác với Digicom theo mọi cách hợp lý để lấy lại Thông tin bí mật và ngăn chặn việc sử dụng trái phép. Nếu bạn bắt buộc phải tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào, trước khi tiết lộ, bạn sẽ (i) thông báo ngay cho Digicom trước khi tiết lộ để Digicom có ​​cơ hội phản đối việc tiết lộ, (ii) khẳng định đặc quyền và bảo mật bản chất của Thông tin Bí mật và (iii) hợp tác hoàn toàn với Digicom trong việc bảo vệ chống lại bất kỳ việc tiết lộ nào như vậy và/hoặc có được một lệnh bảo vệ nhằm thu hẹp phạm vi tiết lộ và/hoặc việc sử dụng Thông tin Bí mật đó. Trong trường hợp không nhận được bảo vệ như vậy, bạn sẽ chỉ tiết lộ Thông tin bí mật trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

11. Governing Law.
11. Luật áp dụng.

These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with it shall be governed and construed accordance with Vietnamese law.

Các Điều khoản này và bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến nó sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

12. Assignment.
12. Chuyển nhượng.

Neither the rights nor the obligations arising under this EULA are assignable by you, and any such attempted assignment shall be void and without effect.

Bạn không được phép chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ phát sinh theo EULA này, và bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng nào đều vô hiệu và không có hiệu lực.

13. Notices.
13. Thông báo.

Any notice to you may be provided by email to the address that you registered with Digicom.

Mọi thông báo cho bạn sẽ được email đến địa chỉ mà bạn đã đăng ký với Digicom.

14. Severability.
14. Hiệu lực từng phần.

If any provision of this EULA is unenforceable, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của EULA này không thể thi hành, quy định đó sẽ được thay đổi và diễn giải để hoàn thành các mục tiêu của quy định đó đến mức tối đa có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

15. Waiver.
15. Miễn trừ.

All waivers by Digicom will be effective only if in writing. Any waiver or failure by Digicom to enforce any provision of this EULA on one occasion will not be deemed a waiver of any other provision or of such provision on any other occasion.

Tất cả sự miễn trừ của Digicom sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản. Bất kỳ sự từ bỏ hay thất bại nào của Digicom để thực thi bất kỳ điều khoản nào của EULA này trong một dịp sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác hoặc điều khoản đó vào bất kỳ dịp nào khác.

16. General.
16. Tổng quát.

You acknowledge that the Product Software contains valuable trade secrets and proprietary information of Digicom, that any actual or threatened breach of Section 2 (Restrictions) of this EULA will constitute immediate, irreparable harm to Digicom for which monetary damages would be an inadequate remedy, and that injunctive relief is an appropriate remedy for such breach.

Bạn thừa nhận rằng Phần mềm chứa các bí mật thương mại có giá trị và thông tin độc quyền của Digicom, rằng bất kỳ vi phạm thực tế hoặc đe dọa nào đối với Điều khoản 2 (Hạn chế) của EULA này sẽ gây tổn hại ngay lập tức, không thể khắc phục cho Digicom, và biện pháp cứu trợ bắt buộc là biện pháp khắc phục thích hợp cho vi phạm đó.

The headings of Sections of this EULA are for convenience and are not to be used in interpreting this EULA.

Các đề mục của Phần EULA này chỉ để thuận tiện trong việc trình bày và không được sử dụng để diễn giải nội dung EULA này.

Except as otherwise provided in this section, no amendment to this EULA will be valid unless it is in writing hand-signed by the parties.

Trừ khi được quy định khác trong điều khoản này, không có sửa đổi nào đối với EULA này sẽ có giá trị trừ khi nó được các bên ký xác nhận.


TOP