FORGOT YOUR DETAILS?

Privacy Statement for iProtect Products and Services

Tuyến bố về Quyền riêng tư đối với Sản phẩm và Dịch vụ iProtect.

- At VTC Digicom, we take your privacy seriously.

Tại VTC Digicom, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn.

- This Privacy Statement for iProtect Products and Services (“Privacy Statement”) describes information that VTC Digicom Co. Ltd., and its subsidiaries and affiliates (collectively, “VTC Digicom”) collect, use, share, and store, including personal information (i.e., information that personally identifies you, such as your name, email address or billing information, or other data that can be reasonably used to infer this information).

Tuyên bố về Quyền riêng tư đối với Sản phẩm và Dịch vụ iProtect (“Tuyên bố về Quyền riêng tư”) mô tả thông tin mà Công ty VTC Digicom và các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là “VTC Digicom”) thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ, bao gồm thông tin cá nhân ( tức là thông tin nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin thanh toán hoặc các dữ liệu khác có thể được sử dụng hợp lý để suy ra thông tin này).

- This document focuses on information related to the operation of iProtect products and services, including the iProtect Smoke Detector and other products (collectively, “iProtect Products”). In this Privacy Statement, the expression “iProtect Products” also includes our Web Apps, Mobile Apps, and Subscription Services as defined in our Terms of Service.

Tài liệu này tập trung vào thông tin liên quan đến hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ của iProtect, bao gồm iProtect LIS-01 và các sản phẩm khác (gọi chung là “Sản phẩm iProtect”). Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, cụm từ “Sản phẩm iProtect” cũng bao gồm Ứng dụng Web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động và Dịch vụ thuê bao như đã được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

- Our Pledge:

Cam kết của chúng tôi:

- We will be transparent about the different types of information we collect and how we use them.

Chúng tôi sẽ minh bạch về các loại thông tin khác nhau mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng các thông tin này.

- We will ask your permission before sharing your personal information with third parties for purposes other than at your request or to provide iProtect’s Products, and to do so only when we think they will provide you with a welcome additional service.

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho các mục đích khác ngoài chính yêu cầu của bạn hay để phục vụ cho việc cung cấp Sản phẩm của iProtect, và chỉ làm như vậy khi chúng tôi nghĩ họ sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ bổ sung mà bạn có thể có nhu cầu.

- We will use best-in-class data security tools to keep your data safe and protect the iProtect Products from unauthorized access.

Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ bảo mật dữ liệu tốt nhất để bảo mật dữ liệu của bạn và bảo vệ Sản phẩm iProtect khỏi bị truy cập trái phép.

- Your Permission: Permission for data collection and processing. By using iProtect Products, you agree to allow us to collect and process information as described in this Privacy Statement.

Bạn đồng ý cho chúng tôi quyền: Quyền thu thập và xử lý dữ liệu. Bằng cách sử dụng Sản phẩm iProtect, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và xử lý thông tin như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

- What information does iProtect Smoke Detector collect?

Dịch vụ báo khói iProtect thu thập các thông tin gì?

- iProtect Smoke Detector collects:

 • Setup information you provide
 • Environmental data from the iProtect Protect’s sensors
 • Technical information from the device

Thu thập các thông tin:

 • Thông tin cài đặt do bạn tự cung cấp
 • Thông tin môi trường do bộ phận cảm biến của thiết bị thu nhận được
 • Thông tin kỹ thuật của thiết bị

- Setup information you provide: When you install iProtect Protect, you’ll be asked for information like the address you’re installing the device... This information helps to customize your experience by, for example, enabling iProtect Protect to inform you where an event is occurring.

Thông tin cài đặt do bạn tự cung cấp: Khi bạn cài đặt Báo khói iProtect, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin như địa chỉ điểm cài đặt thiết bị... Thông tin này giúp tùy chỉnh trải nghiệm của bạn bằng cách, ví dụ: cho phép iProtect thông báo cho bạn nơi xảy ra sự cố cháy.

- Environmental data from iProtect Smoke Detector’s sensors: We collect data from several sensors built into iProtect Smoke Detector. These sensors collect data such as smoke and carbon monoxide (CO) levels, current temperature, humidity in the room. By recording this information, iProtect can do things like detect smoke and CO in your home, and give you alarms and warnings. For example, if iProtect sees that smoke or CO levels are rising, it will give you a Heads Up before the danger reaches emergency alarm levels and tell you what the danger is.

Dữ liệu môi trường từ cảm biến của Đầu báo khói iProtect: Chúng tôi thu thập dữ liệu từ một số cảm biến được tích hợp vào Đầu báo khói iProtect. Các cảm biến này thu thập các dữ liệu như mức độ khói và cacbon monoxide (CO), nhiệt độ hiện tại, độ ẩm trong phòng. Bằng cách ghi lại thông tin này, iProtect có thể thực hiện những việc như phát hiện khói và CO trong nhà của bạn và báo cho bạn biết. Ví dụ, nếu iProtect thấy rằng mức khói hoặc CO đang gia tăng, nó sẽ cung cấp cho bạn Cảnh báo trước khi nguy hiểm đạt đến mức báo động khẩn cấp.

- Technical information from the device: In order to improve your experience over time and help troubleshoot any problem you may encounter with iProtect, we record your iProtect model and serial number, software version, and technical information such as sensor status and battery charge level.

Thông tin kỹ thuật từ thiết bị: Để cải thiện trải nghiệm của bạn theo thời gian và giúp khắc phục mọi sự cố mà bạn gặp phải với iProtect Protect, chúng tôi ghi lại mẫu và số sê-ri iProtect Protect của bạn, phiên bản phần mềm và thông tin kỹ thuật như trạng thái cảm biến và mức pin.

- What additional information does iProtect collect and store when a user connects a iProtect Product to the Internet or creates an account?

iProtect thu thập và lưu trữ thông tin bổ sung nào khi người dùng kích hoạt Sản phẩm iProtect hoặc tạo một tài khoản người dùng?

- Additional Authorized Users: iProtect may provide you with the ability to enable additional authorized users to access your location information. If you do so, the additional authorized users may view all of your shared locations and the associated devices and related information (e.g., emergency phone numbers).

Người dùng được cấp phép bổ sung: iProtect có thể cung cấp cho bạn khả năng cho phép người dùng khác quyền truy cập thông tin địa điểm của bạn. Nếu bạn làm như vậy, người dùng được ủy quyền có thể xem tất cả các địa điểm và các thiết bị liên quan và thông tin có liên quan (ví dụ: số điện thoại khẩn cấp) của địa điểm mà bạn chia sẻ.

- Email Addresses: When you create a iProtect account, we collect and store your email address. From that point forward, your email address is used for communications from iProtect. In addition, iProtect may provide you with the ability to invite other individuals such as friends or family to share access to your content such as location information and alarms. We will ask you for the email address of any such individuals and automatically send an email invitation on your behalf. iProtect stores this information to send this email, to register your friend if your invitation is accepted, and to track the success of our invitation services.

Địa chỉ email: Khi bạn tạo tài khoản iProtect, chúng tôi thu thập và lưu trữ địa chỉ email của bạn. Từ thời điểm đó trở đi, địa chỉ email của bạn được sử dụng cho các liên lạc từ iProtect. Ngoài ra, iProtect có thể cung cấp cho bạn khả năng mời các cá nhân khác như bạn bè hoặc gia đình chia sẻ quyền truy cập vào nội dung của bạn như thông tin vị trí và các cảnh báo. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email của bất kỳ cá nhân nào như vậy và tự động gửi lời mời qua email nhân danh bạn. iProtect lưu trữ thông tin này để gửi email, để đăng ký bạn bè của bạn nếu lời mời của bạn được chấp nhận và theo dõi trạng thái của dịch vụ thư mời của chúng tôi.

- Basic Profile Information: Your account allows you to provide certain basic profile information like your name and profile photo. Names and profile photos may be shown to others in connection with the Services. In addition, if you download the iProtect Mobile App, we may collect and store your mobile device identifiers (such as IDFA, AAID, or other device identifiers). For example, if you invite someone as an additional authorized user, he or she will be able to see your name and photo. You should only use photos you are willing to make public.

Thông tin hồ sơ cơ bản: Tài khoản của bạn cho phép bạn cung cấp một số thông tin tiểu sử cơ bản nhất định như tên và ảnh hồ sơ của bạn. Tên và ảnh hồ sơ của bạn có thể được hiển thị cho những người khác có liên quan đến Dịch vụ. Ngoài ra, nếu bạn tải xuống ứng dụng iProtect, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ số nhận dạng thiết bị di động của bạn (chẳng hạn như IDFA, AAID hoặc các số nhận dạng thiết bị khác). Ví dụ: nếu bạn mời ai đó làm người dùng được ủy quyền bổ sung, họ sẽ có thể xem tên và ảnh của bạn. Bạn chỉ nên sử dụng ảnh mà bạn sẵn sàng công khai ra bên ngoài.

- Mobile location data: You may choose to enable features like location selection from map. If you do this, you’ll be asked for permission to share location data from your mobile device. If you grant this permission, the iProtect app uses standard location services built into iOS and Android. This data may be processed or combined with data from other products to enhance features like Home & Away.

Thông tin vị trí của thiết bị di động: Bạn có thể chọn bật các tính năng như nhập thông tin địa điểm trên bản đồ số. Nếu thực hiện việc này, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập thông tin vị trí của thiết bị di động. Nếu bạn cấp quyền này, ứng dụng iProtect sẽ sử dụng các dịch vụ định vị chuẩn được tích hợp trong iOS và Android.

- How does iProtect use the information it collects?

iProtect sử dụng thông tin thu thập như thế nào?

- We use this information to provide, develop and improve iProtect Products and services. We may use your contact details to send you this information, or to ask you to participate in surveys about your iProtect use, and to send you other communications from iProtect.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp, phát triển và cải thiện các Sản phẩm và dịch vụ của iProtect. Chúng tôi có thể sử dụng chi tiết liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin này hoặc yêu cầu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát về việc sử dụng iProtect của bạn và gửi cho bạn các thông tin khác từ iProtect.

- We may also use this information in a non-identified form for research purposes and to help us make sales, marketing, and business decisions. For example, we use aggregated aggregated smoke and CO alarm data to study emergency alarm rates across our customers or to notify our customers about nearby emergency.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin vô danh cho mục đích nghiên cứu và giúp chúng tôi đưa ra quyết định bán hàng, tiếp thị và kinh doanh. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp về cảnh báo khói và CO để nghiên cứu tỷ lệ báo động khẩn cấp trên toàn khách hàng của chúng tôi cũng như cung cấp cảnh báo cho khách hàng về vụ cháy ở khu vực lân cận.

- We may use service providers to perform some of these functions. Those service providers are restricted from sharing your information for any other purpose.

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện một số chức năng này. Các nhà cung cấp dịch vụ đó bị hạn chế chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

- We use industry-standard methods to keep this information safe and secure while it is transmitted over the network to our servers. Depending on your location and type of data, iProtect may process your personal information on servers that are not in your home country.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp chuẩn công nghiệp để giữ thông tin người dùng an toàn và bảo mật trong khi nó được truyền qua mạng đến các máy chủ của chúng tôi. Tùy thuộc vào vị trí và loại dữ liệu của bạn, iProtect có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ không ở quốc gia của bạn.

- In general for purposes of applicable law (e.g., GDPR), iProtect is a controller of the information collected in connection with the Products and Services.

Nói chung cho các mục đích của luật hiện hành (ví dụ: GDPR), iProtect là đơn vị điều khiển thông tin được thu thập liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ.

- Our legal bases for processing information

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý thông tin

- If European data protection law applies to the processing of your information, we process your information for the purposes described in this Privacy Statement, based on the following legal grounds:

Nếu luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu áp dụng cho việc xử lý thông tin của bạn, chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- When we’re providing a product or service

Khi chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ

- We process your data to provide and support a product or service you’ve asked for under a contract, including but not limited to delivering our Terms of Service.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp và hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu theo hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cung cấp Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

- When we’re pursuing legitimate interests

Khi chúng tôi theo đuổi lợi ích hợp pháp

- We process your information for our legitimate interests and those of third parties while applying appropriate safeguards that protect your privacy. This means we process your information for things like:

 • offering and improving iProtect Products and services
 • developing new products and features
 • understanding how people use our products and services
 • performing research that improves our services for our users and benefits the public
 • sending you direct marketing and other communications from iProtect
 • protecting against harm to the rights, property, and safety of iProtect, our users, and the public
 • detecting, preventing or otherwise addressing fraud, abuse, security or technical issues with our services
 • maintaining and improving the integrity of our computing systems, and protecting our users’ data security
 • enforcing legal claims, including investigation of potential violations of applicable Terms of Service

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và của bên thứ ba trong khi áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho những việc như:

 • cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của iProtect
 • phát triển các sản phẩm và tính năng mới
 • hiểu cách mọi người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • thực hiện nghiên cứu cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho người dùng và lợi ích của công chúng
 • gửi cho bạn tiếp thị trực tiếp và các thông tin khác từ iProtect
 • bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản và sự an toàn của iProtect, người dùng của chúng tôi và công chúng
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, lạm dụng, an ninh hoặc kỹ thuật với các dịch vụ của chúng tôi
 • duy trì và cải thiện tính toàn vẹn của các hệ thống máy tính của chúng tôi và bảo vệ bảo mật dữ liệu của người dùng của chúng tôi
 • thực thi các khiếu nại pháp lý, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn của Điều khoản dịch vụ hiện hành

- When we’re complying with legal obligations

Khi chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

- We process your data when we have a legal obligation to do so, for example, if we’re responding to a legal process or an enforceable governmental request.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy, ví dụ: nếu chúng tôi đang phản hồi quy trình pháp lý hoặc yêu cầu có hiệu lực của chính phủ.

- With your consent We ask for your consent to process your information for certain specific purposes and give you the right to withdraw that consent at anytime.

Với sự đồng ý của bạn Chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý xử lý thông tin của bạn cho một số mục đích cụ thể và cho bạn quyền rút lại sự chấp thuận đó bất kỳ lúc nào.

- In what circumstances does VTC Digicom share my information?

Trong trường hợp nào VTC Digicom chia sẻ thông tin của tôi?

- Under no circumstance do we share personal information for any commercial or marketing purpose unrelated to the activation and delivery of iProtect Products and services without asking you first. We do not rent or sell our customer lists. The following are the limited situations where we may share personal information:

Trong mọi trường hợp, chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc tiếp thị nào không liên quan đến việc kích hoạt và phân phối Sản phẩm và dịch vụ iProtect mà không hỏi bạn trước. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán danh sách khách hàng của mình. Sau đây là những tình huống giới hạn mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân:

With your permission: We may share personal information when we have your permission. One example of this would be if you invite another user to access the Products on your account as an additional authorized user. Another example is if you sign up for programs offered by our partners; if you do this, we may share certain information with the partner. This could include things like your enrollment information and the activation status of your device. When you use third-party products and services integrated with the iProtect Products, their own terms and privacy policies will govern your use of those products and services.

Với sự cho phép của bạn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân khi chúng tôi có sự cho phép của bạn. Một ví dụ về điều này sẽ là nếu bạn mời một người dùng khác truy cập vào Sản phẩm trên tài khoản của bạn với tư cách là người dùng được ủy quyền bổ sung. Một ví dụ khác là nếu bạn đăng ký các chương trình do đối tác của chúng tôi cung cấp; nếu bạn làm điều này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhất định với đối tác. Điều này có thể bao gồm những thông tin như thông tin đăng ký của bạn và trạng thái kích hoạt của thiết bị của bạn. Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được tích hợp với Sản phẩm iProtect, các điều khoản và chính sách bảo mật của riêng họ sẽ chi phối việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đó.

For external processing: We have vendors, service providers, and technicians who help with some of our processing and storage,including helping to answer your questions. They may also assist with monitoring our servers for technical problems. These technicians (as well as VTC Digicom employees) can access certain information about you or your account in line with this work but these technicians are not allowed to use this data for non-iProtect purposes. We also have strict policies and technical barriers in place to prevent unauthorized employee access to video data.

Đối với việc thuê dịch vụ bên ngoài: Chúng tôi có các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và kỹ thuật viên hỗ trợ một số quy trình xử lý và lưu trữ của chúng tôi, bao gồm giúp trả lời các cuộc gọi của bạn. Họ cũng có thể hỗ trợ theo dõi các máy chủ của chúng tôi về các vấn đề kỹ thuật. Những kỹ thuật viên (cũng như nhân viên của VTC Digicom) có thể truy cập một số thông tin về bạn hoặc tài khoản của bạn phù hợp với công việc này nhưng các kỹ thuật viên này không được phép sử dụng dữ liệu này cho các mục đích không phải iProtect. Chúng tôi cũng có các chính sách nghiêm ngặt và các rào cản kỹ thuật để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu video.

- As part of business transitions: Upon the sale or transfer of the company and/or all or part of its assets, your personal information may be among the items sold or transferred. We will request a purchaser to treat our data under the privacy statement in place at the time of its collection.

Là một phần của quá trình chuyển đổi kinh doanh: Khi bán hoặc chuyển nhượng công ty và/hoặc toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty, thông tin cá nhân của bạn có thể nằm trong số các mặt hàng được bán hoặc chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ yêu cầu người mua xử lý dữ liệu của chúng tôi theo tuyên bố về quyền riêng tư tại thời điểm thu thập.

- For legal reasons: We will share personal information with third parties if we have a good faith belief that access, use, preservation or disclosure of the information is reasonably necessary to (i) meet any applicable law, regulation, legal process or enforceable government request; (ii) enforce iProtect policies or contracts, including investigation of potential violations; (iii) detect, prevent or otherwise address fraud, security or technical issues; (iv) protect against harm to the rights, property or safety of iProtect, our users or the public as required or permitted by law.

Vì lý do pháp lý: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để (i) đáp ứng luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ; (ii) thực thi các chính sách hoặc hợp đồng của iProtect, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm có thể xảy ra; (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật; (iv) bảo vệ chống lại các tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của iProtect, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

- We may share non-personal information (for example, aggregated or anonymized customer data) publicly and with our partners. We may also share non-personal information with our partners, for example, if they are interested in providing demand-response services or other incentive programs. We take steps to keep this non-personal information from being associated with you and we require our partners to do the same.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân (ví dụ, dữ liệu khách hàng tổng hợp hoặc ẩn danh) công khai và với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân với các đối tác của chúng tôi, ví dụ, nếu họ quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu hoặc các chương trình khuyến khích khác. Chúng tôi thực hiện các bước để giữ cho thông tin phi cá nhân này không được liên kết với bạn và chúng tôi yêu cầu đối tác của chúng tôi phải làm tương tự như vậy.

- What choices do I have and how can I delete my personal information?

Tôi có những lựa chọn nào và tôi có thể xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách nào?

- We generally stores your personal information on our servers until you delete or edit it, or for as long as you remain a iProtect customer. In addition, we may store your personal information to resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements and comply with applicable laws.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ của chúng tôi cho đến khi bạn xóa hoặc chỉnh sửa nó hoặc miễn là bạn vẫn là khách hàng của iProtect. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn để giải quyết tranh chấp, thiết lập sự bảo vệ pháp lý, thực hiện kiểm toán, theo đuổi các mục đích kinh doanh hợp pháp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và tuân thủ luật hiện hành.

- As described above, some information is processed and stored directly on the iProtect device. Personal information from iProtect devices is encrypted while it is being transmitted to iProtect.

Như đã mô tả ở trên, một số thông tin được xử lý và lưu trữ trực tiếp trên thiết bị iProtect. Thông tin cá nhân từ các thiết bị iProtect được mã hóa trong khi nó đang được truyền tới iProtect.

- You can delete the information on the iProtect device by deleting all Profile and Location information from iProtect Mobile Application.

Bạn có thể xóa thông tin trên thiết bị iProtect bằng cách xoá thông tin hồ sơ cá nhân và địa điểm trên phần mềm iProtect.

- You can access, amend or delete your personal information from iProtect’s servers through the controls in your account.

Bạn có thể truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ các máy chủ của iProtect thông qua các điều khiển trong tài khoản của bạn.

- Individual Rights in the European Economic Area.

Quyền cá nhân trong khu vực kinh tế châu Âu.

- If you are located in the European Economic Area, you may seek confirmation regarding whether iProtect is processing personal information about you, request access to your personal information and ask that we correct, amend or delete your personal information. In addition, you may object to iProtect’s processing of your personal information at any time. However doing so may impact your use of the Products and Services.

Nếu bạn đang ở trong Khu vực kinh tế châu Âu, bạn có thể tìm kiếm xác nhận về việc iProtect có đang xử lý thông tin cá nhân của bạn hay không, yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu chúng tôi sửa chữa, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của iProtect bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, làm như vậy có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ.

- If applicable law provides you the right to request access to, (receive) port, object to or restrict processing, seek rectification or request erasure of personal information held about you by VTC Digicom, you may do so, as applicable, through controls in the iProtect application or by contacting VTC Digicom. To protect your privacy, we will endeavor to take commercially reasonable steps to verify your identity before granting access to or making any changes to your personal information.

Nếu luật hiện hành cung cấp cho bạn quyền yêu cầu quyền truy cập vào, (nhận) chuyển dịch, phản đối hoặc hạn chế xử lý, tìm cách sửa chữa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân do VTC Digicom lưu giữ về bạn, bạn có thể thực hiện điều đó, thông qua các điều khiển trong ứng dụng iProtect hoặc bằng cách liên hệ với VTC Digicom. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn.

- Minors.

Trẻ vị thành niên.

- Only individuals aged 18 and older are permitted to act as Owners of iProtect Accounts. Authorised Users must be over the age of 13 (or equivalent minimum age in the jurisdiction where they reside) and may use the Products and Services under the supervision of a parent or legal guardian and only if they agree to be bound by these Terms on your behalf. iProtect Products and Services do not knowingly collect or store any personal information from anyone under the age of 13.

Chỉ những cá nhân từ 18 tuổi trở lên mới được phép làm Chủ sở hữu của Tài khoản iProtect. Người dùng được ủy quyền phải trên 13 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực pháp lý nơi họ cư trú) và có thể sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và chỉ khi họ đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này thay mặt cho người dùng đó. Các sản phẩm và dịch vụ của iProtect không cố ý thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi.

- Can the Privacy Statement be changed?

Tuyên bố về quyền riêng tư có thể thay đổi không?

- Please note that this Privacy Statement may change from time to time. We will provide notice of any changes on the website or by contacting you.

Xin lưu ý rằng Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web hoặc bằng cách liên hệ với bạn.

- How can I contact VTC Digicom?

VTC Digicom

18/F VTC Building

23 Lac Trung St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam

- If you have any questions, you may submit an inquiry by emailing privacy@thingnet.vn.

Tôi có thể liên lạc với VTC Digicom bằng cách nào?

VTC Digicom

Tầng 18, Toà nhà VTC

23 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể gửi yêu cầu bằng cách gửi email tới privacy@thingnet.vn.


TOP